Podrobnosti k nové verzi AV ScriBatch 3.0. / Details on the new version of AV ScriBatch 3.0.

Nový AV ScriBatch 3.0

Nová verze aplikace AV ScriBatch 3.0 je zcela nově sestaveným softwarem, založeným na nových technologiích, knihovnách a postupech. Zdrojový kód aplikace byl vytvořen s komplexním a škálovatelným API a původní kód výkonné části (operace s Creo daty) byl refaktorován. AV ScriBatch 3.0 přebírá rozsah funkcionality, logiku ovládání a grafický design z původní verze AV ScriBatch 2.0.

Zásadní přepracování aplikace bylo vyvoláno požadavky na možnosti jejího dalšího vývoje, rozšiřování funkcionality, ale především nutností dlouhodobé podpory aplikace. Tedy podporou aplikace v nově uvolňovaných produktech společnosti PTC, v současném prostředí operačních systémů, webových prohlížečů a frameworků.

Původní verze aplikace AV ScriBatch 0.9 vznikala v roce 2012, primárně jako interní nástroj pro podporu aktivit Technické podpory v oblasti implementace dat do PTC Windchill systému. Její architektura a zdrojový kód pro GUI vycházel z dostupných nástrojů Creo TOOLKIT API, a její kompatibilita byla udržována s Pro/ENGINEER produkty. Snadné ovládání aplikace AV ScriBatch (a podpora obvyklých hromadných operací), umožnilo její použití i ostatními uživateli. To vedlo k jejímu dopracování a komerční distribuci verze AV ScriBatch 2.0 (SB2). Obliba a kladný ohlas aplikace podpořil investici do jejího přepracování a vznik nové verze AV ScriBatch 3.0 (SB3).


Přehled změn a novinek

Hlavní změnou a vývojem prošlo jádro aplikace (AV ScriEngine), a samotný AV ScriBatch byl založen a napsán znovu; původní zdrojový kód pro operace s daty byl refaktorován. Vše s cílem zajistit, pokud možno, plnou podporu funkcionality původní verze. Dá se říci, že 80% z pracnosti vývojových činností, běžný uživatel nové verze AV ScriBatch nepostřehne.


Nicméně, pro první použití a seznámení se s novou verzí, lze uvést základní přehled změn a novinek, dle oblastí:


| Systémové změny

 • Nové jádro AV ScriEngine, kompilované v Unicode znakové sadě (VS2019).
 • Podpora pouze 64-bit verzí PTC Creo Parametric.
 • Podpora aplikace začíná od PTC Creo 4.0; starší verze nejsou podporovány.
 • Prostředí aplikace je inicializováno ihned po připojení aplikace (nikoliv až po zobrazení dialogu aplikace); aplikace je aktivní po celou dobu práce v Creo Parametric.
 • Rozšířena podpora diakritiky při zpracování dat a v uživatelském rozhraní.
 • Byly odhaleny a odstraněny skryté chyby původní aplikace.
 • Jazykové mutace (en defaultní, nebo cs) jsou voleny automaticky dle prostředí PTC Creo Parametric (proměnná PRO_LANG nebo Regionální nastavení).


| GUI


Nová ovládací tlačítka a Menu v horní liště dialogu.
Vytvořena kaskádová menu pro konfiguraci aplikace a procesu zpracování; bez nutnosti editovat .ini soubor.
Nové logo aplikace.
Utilita LMAV Status pro náhled stavu licencí na LMAV 4.0 serveru je nyní součástí přímo SB3 aplikace v Creo Parametric.
Vytvořeno zcela nové GUI aplikace (zachován koncept s ohledem na zvyklosti z původní verze).
 • Input pole jsou změněny na OptionMenu, s podporou pamatování posledních vstupů uživatele.
 • Panely pro se seznamy operací (Exporty, Vlastnosti, atd.) jsou přepracovány na posuvný (skrolovací) list, s možnosti rozbalení všech, nebo jen aktivních operací; seznamy nejsou omezeny velikostí dialogu aplikace.
 • Postranní (levý) seznam operací je rozčleněn a umožňuje aktivaci/deaktivaci operací.
 • Záložky panelů operací jsou přeskupeny, je možné je skrýt - kompaktnější dialog.
 • GUI je přeloženo pomocí PTC resource souborů.


| Dokumentace


 • Manuál - Uživatelská příručka je aktualizována, modernizována.
 • Manuál je přeložen také do anglického jazyka.


| AV ScriWeb


Platforma AV ScriWeb má vytvořenu alternativu - statické webové stránky generované lokálně.
Implementována webová platforma AV ScriWeb.
 • Html stránky logování, Reportu, dokumentace aplikace, atd., jsou součástí jednotné webové aplikace.
 • Aktualizace Log stránek a Reportů je prováděna bez načítání celé stránky, vynucena WebSocket komunikací.
 • Doplněna stránka s přehledem vývoje aplikace.


| Výběr souborů


 • Nový systém výběru a filtrování souborů ke zpracování.
 • Možnost tvorby lokálních filtrů pro výběr souborů.
 • Do výběru zdrojů dat pro zpracování doplněn Workspace.
 • Výběr dat a jejich zpracování lze provést ze všech search_path.
 • Možnost zobrazení stromu search_path pro zahrnutí adresářů do dávky k zpracování.
 • Možnost zobrazení stromu podadresářů Složky projektu a přepínání mezi nimi; zvolit je ke zpracování.
 • Je prováděna automatická verifikace duplicitních souborů v search_path.

| Tabulka souborů


 • Pro uložení informací o zvolených a zpracovávaných souborech slouží interní SQL databáze.
 • Seznam souborů je rozšířen o automatickou detekci, ve které verzi Creo Parametric byl soubor naposled uložen.
 • Seznam souborů v Session umožňuje detekci instancí.
 • Je prováděna kontrola duplicitních dat v search_path struktuře.
 • Pořadí zpracování souborů lze měnit řazením seznamu dle sloupců tabulky (jméno, typ, umístění, verze)

| Ovládání tabulek operací


Obsah tabulek lze přepínat pomocí uložených Presetů.
Vylepšeno ovládání tabulek operací (Parametry, Relace, atd,...).
 • Možnost smazat celou tabulku záznamů nebo smazat skupinu vybraných řádků.
 • Možnost přesouvat vybrané řádku nahoru/dolů.
 • Možnost ukládat a načítat tabulku záznamů do formátu .json (a .csv).

| Presety


Vytvořen systém Presetů pro ukládání a přepínání konfigurací aplikace.
 • Lze pojmenovat a uložit stav každého panelu/tabulky; tyto stavy mezi sebou přepínat.
 • Presety lze mazat samostatně nebo hromadně.
 • Lze kdykoliv obnovit původní stav panelu/tabulky po otevření dialogu - pomocí Default Presetu.
 • Presety jsou ukládány do interní SQL databáze, nikoliv .ini nebo .csv souborů.

| Dialogy aplikace


Nová podoba a systém dialogových zpráv a dotazů na uživatele s možností Příště nezobrazovat.
Přepracován Info dialog aplikace; součástí WebBrowser komponenta s Licenčním ujednáním a přeheldem Open Source projektů.
Dialog pro konfiguraci barev byl interně přepracován; změna způsobu ukládání konfigurace.
Nový systém pro vizualizaci chyb aplikace a varování uživatele.
 • Nový dialog Chyba skriptu s možností Odeslat Zprávu s informacemi o chybě a stavu aplikace.
 • Nový plovoucí dialog pro zobrazení závažných chyb a varování uživatele.

| Proces Zpravování


Nová funkcionalita zobrazení zpracovávaných souborů do samostatných pomocných oken (Bare Window); zrychlení exportů, vizualizací.
Přepracováno zacházení s objekty při jejich otevírání do paměti, oken, ukládání, zavírání, atd.
Spuštění procesu zpracování zobrazuje nový dialog s přehledem konfigurace zvolených dat, zvolených operací, a zvlášť seznamem akcí (uložení, mazání, atd.).
Proces zpracování je zahájen zcela novým interním systémem vyhodnocení konfigurace operací, stavem prostředí Creo Parametric a analýzou zvolených dat; s ohledem na zrychlení zpracování.
 • Z procesu zpracování jsou automaticky vyloučeny nevhodné nebo kolizní soubory.
 • Z procesu zpracování jsou automaticky vyloučeny neaplikovatelné operace na zvolenou sadu dat.
 • Je prováděna verifikace původu (umístění) souborů určených ke zpracování vůči souborům v session.

| Exporty


Volby pro konfiguraci přejmenování exportů připraveny do kaskádového menu; bez nutnosti editovat .ini soubor.
Volby pro řízení exportů začleněny do GUI aplikace.
 • Možnost filtrovat listy výkresů pro různé formáty exportu dle uživatelských filtrů.
 • Možnost čistit listy výkresů při exportu do DXF.

| Logy / Reporty


Rychlý přehled informací o konfiguraci a prostředí aplikace v rozbalovacím seznamu součástí Html stránky.
Připravena náhrada AV ScriWeb aplikace formou statické webové stránky generované lokálně.
Nový systém a podoba logování aplikace.
Nový Report záznamu dávkových operací, oddělený od logování aplikace.
 • Součástí je přehled konfigurace dávky, a upravený Přehled Varování.
 • Jednotlivé části Reportu jsou členěny do sbalitelných bloků; bloky operací jsou označeny.

| Samostatné funkce


 • Nová funkcionalita Purge.
 • Nová funkcionalita pro otevření výkresu z okna modelu.
 • Nové funkce Parametrů - nastavení přístup k parametru (Locked Status).
 • Nové funkce pro nastavení Složky projektu podle aktuálního Pracovního adresáře, a nastavení Pracovního adresáře podle Složky v aplikaci.
 • Možnost otevírat výkresy pouze jako View Only (bez modelů do paměti); určeno pro export do PLT.
 • Připraven panel pro Analýzy, který bude sloužit pro spuštění a vyhodnocení analytických funkcí aplikace (plánováno ve verzi 3.2.0).
 • Připraven panel Add-On pro implementaci zákaznických plug-in aplikací.

| Purge


 • Pokročilý nástroj pro mazaní starších verzí Creo dat i odstrannění pomocných/dočasných souborů.
 • Možnost mazání do koše, přesunutí nebo kopírování čištěných dat.
 • Funkce pro přečíslování verzí (indexů).
 • Možnost čištění souborů podle stáří souborů, data poslední změny souboru.
 • Podpora čištění celé search_path struktury nebo podadresářů zvolené složky.
 • Simulace čištění v samostatném dialogu aplikace.

| Otevřít výkres modelu


 • Nová funkce pro otevření výkresu do okna Creo Parametric dle jména aktuálně zobrazeného modelu/sestavy.
 • Vyhledání výkresu dle jména generického modelu ze zobrazené instance v okně.
 • Vyhledávání výkresů v obsahu session, search_path struktury, pracovního adresáře.
 • Možnost automatického odstranění výkresu z Workpsace ().

| Konfigurace


Nastavení prostředí AV ScriWeb umístěno v instalačním adresáři.
Pracovní soubory AV ScriWeb jsou umístěny ve sdíleném umístění ProgramData.
Připraven nový dashboard panel Settings v ribbonu aplikace.
Připraven nový systém uživatelské konfigurace aplikace.
Uživatelská konfigurace se provádí pouze přes GUI aplikace.
Konfigurační soubor aplikace ScriBatch.ini nevyžaduje právo zápisu; obsahuje pouze aplikační volby.
Konfigurační a pracovní soubory aplikace jsou ukládány v profilu uživatele AppData.
 • Konfigurace uživatelského nastavení dialogu a operací aplikace jsou ukládány do interní SQL databáze; umístěny v profilu uživatele.
 • Logovací soubory, Reporty a zálohované soubory jsou umístěny v profilu uživatele.
 • Specifické konfigurační soubory (definice exportů, definice barev, atd.) jsou umístěny v profilu uživatele.
 • Specifické/skryté volby jsou součástí uživatelského sb.user.ini souboru v profilu uživatele.

| Instalátor


 • Součástí instalátoru AV ScriBatch je licenční manažer LMAV 4.0.
 • Možnost volby instalace pro konkrétní verzi PTC Creo Parametric.
 • Možnost automatického nastavení protkdat do zvoleného config.pro souboru.
 • Možnost nastavit inicializaci aplikace v prostředí PTC Creo Parametric pouze na vyžádání (delay_start).
 • Kontrola správné verze licenčního souboru (floating, nodelocked).
 • Kontrola správnosti MAC adresy, kódu produktu, typu licenčního souboru.
 • Ověření existujících instalací LMAV; přehled původně definovaných licencí na LMAV.
 • Podpora Tiché instalace; konfigurace instalace parametry příkazového řádku.

The New AV ScriBatch 3.0

The new version of AV ScriBatch 3.0 is a completely newly built software, based on new technologies, libraries and procedures. The source code of the application was created with a complex and scalable API and the original code of the app core (operations with Creo data) was refactored. AV ScriBatch 3.0 takes over the range of functionality, control logic and graphic design from the original version AV ScriBatch 2.0.

The fundamental redesign of the application was caused by the requirements for the possibility of its further development, expansion of functionality, but above all the need for long-term support of the application. That is, by supporting the application in PTC's newly released products, in the current environment of operating systems, web browsers and frameworks.

The original version of the AV ScriBatch 0.9 application was created in 2012, primarily as an internal tool to support Technical Support activities in the area of ​​data implementation into the PTC Windchill system. Its architecture and source code for the GUI were based on the available Creo TOOLKIT API tools, and its compatibility was maintained with Pro/ENGINEER products. Easy control of the AV ScriBatch application (and support for common batch operations) allowed its use by other users. This led to its completion and commercial distribution of AV ScriBatch 2.0 (SB2). The popularity and positive response supported the investment in its redesign and the creation of a new version of AV ScriBatch 3.0 (SB3).


Overview of changes and news

The main change and development went through the core of the application (AV ScriEngine), and AV ScriBatch itself was created and rewritten; the original source code for data operations has been refactored. All to ensure, if possible, full support for the functionality of the original version. It can be said that 80% of the laborious development activities, the average user of the new version of AV ScriBatch will not notice.

However, for the first use and to get acquainted with the new version, you can provide a basic overview of key changes and new features, according to areas:


| System changes

 • New AV ScriEngine kernel, compiled in Unicode character set (VS2019).
 • Support only 64-bit versions of PTC Creo Parametric.
 • Application support starts from PTC Creo 4.0; older versions are not supported.
 • The application environment is initialized immediately after connecting the application (not after displaying the application dialog); the application is active throughout the whole Creo Parametric session.
 • Extended support for diacritics in data processing and in the user interface.
 • Hidden bugs from the original application have been discovered and fixed.
 • Language mutations (en default, or cs) are selected automatically according to the PTC Creo Parametric environment (variable PRO_LANG or Regional settings).


| GUI


New control buttons and menus in the top bar of the dialog.
Created cascading menus for application configuration and process settings; not edit the .ini file.
New application logo.
The LMAV Status utility for viewing license status on the LMAV 4.0 server is now part of the SB3 application, directly in Creo Parametric.
Created a completely new GUI application (preserved the concept with regard to the habits of the original version).
 • Input fields are changed to OptionMenu, with support for remembering recent user entries.
 • Panels with lists of operations (Exports, Properties, etc.) are reworked into a scrolling lists, with the possibility of expanding all or only active operations; the lists are not limited by the size of the application dialog.
 • The left side list of operations is broken down and allows you to activate/deactivate operations.
 • Operations panel tabs are rearranged, it is possible to hide them - a more compact dialog.
 • GUI is compiled using PTC resource files.


| Documentation


 • The User manual is updated, modernized.
 • The User manual is translated into English.


| AV ScriWeb


The AV ScriWeb platform has an alternative - static web pages generated locally.
Implemented AV ScriWeb web platform.
 • Html page logging, report, application documentation, etc., are part of a unified web application.
 • Update of Log pages and Reports is performed without loading the whole page, forced by WebSocket communication.
 • Added page with an overview of application development.| File selection


 • New system for selecting and filtering files for processing.
 • Ability to create local filters for file selection.
 • Added Workspace to the selection of data sources for processing.
 • Data selection and processing can be done from all search_path.
 • Ability to display the search_path tree to include directories in the batch for processing.
 • Ability to view the tree of subdirectories Project Folders and switch between them; select them for processing.
 • Automatic verification of duplicate files in search_path is performed.

| File table


 • Internal SQL databases are used to store information about selected and processed files.
 • The list of files is extended by automatic detection in which version of Creo Parametric the file was last saved.
 • File list in Session allows instance detection.
 • Duplicate data is checked in the search_path structure.
 • The order of processing files can be changed by sorting the list according to the columns of the table (name, type, location, version)| Operation table control


Table contents can be switched using saved Presets.
Improved control of operation tables (Parameters, Sessions, etc, ...).
 • Ability to delete the entire table of records or delete a group of selected rows.
 • Ability to move the selected line up/down.
 • Ability to save and load a table of records in .json (and .csv) format.

| Presets


Created Preset system for saving and switching application configurations.
 • Can name and save the status of each panel/table; switch these states between each other.
 • Presets can be deleted individually or in bulk.
 • It is possible to restore the original state of the panel/table at any time after opening the dialog - using Default Preset.
 • Presets are stored in the internal SQL database, not .ini or .csv files.

| Application dialogs


New form and system of dialog messages and queries for users with the option Don't show again.
Redesigned Info dialog application; part of the WebBrowser component with a License Agreement and an overview of Open Source projects.
The color configuration dialog has been redesigned internally; change how the configuration is saved.
New system for visualizing application errors and user warnings.
 • New Script Error dialog with Send Message option with error and application status information.
 • New floating dialog to display severe errors and user warnings.| Reporting Process


New functionality to display processed files in separate auxiliary windows (Bare Window); acceleration of exports, visualizations.
Reworked handling of objects when opening them to memory, windows, saving, closing, etc.
Starting the processing process displays a new dialog with an overview of the configuration of selected data, selected operations, and separately a list of actions (save, delete, etc.).
The processing process is started by a completely new internal system for evaluating the configuration of operations, the state of the Creo Parametric environment and the analysis of selected data; with regard to the acceleration of processing.
 • Inappropriate or conflicting files are automatically excluded from the processing.
 • Inapplicable operations to the selected data set are automatically excluded from the processing.
 • The origin (location) of the files to be processed is verified against the files in session.| Exports


Options for configuring export renaming ready for cascading menu; without having to edit the .ini file.
Export control options integrated into the GUI application.
 • Ability to filter drawing sheets for various export formats according to user filters.
 • Ability to clean drawing sheets when exporting to DXF.

| Logs/Reports


Quick overview of configuration and application environment information in the drop-down list of Html page components.
Ready replacement of AV ScriWeb application in the form of static web page generated locally.
New system and form of application logging.
New Batch Operations Log Report, separate from application logging.
 • Includes a batch configuration report, and a modified Warning_Report.
 • Individual parts of the Report are divided into collapsible blocks; blocks of operations are marked.| Standalone functions


 • New Purge functionality.
 • New functionality for opening a drawing from the model window.
 • New Parameter functions - parameter access settings (Locked Status).
 • New functions for setting the Project Folder according to the current Working Directory, and setting the Working Directory according to the Folder in the application.
 • Ability to open drawings only as View Only (no models in memory); intended for export to PLT.
 • Prepared panel for Analyzes, which will be used to run and evaluate the analytical functions of the application (planned in version 3.2.0).
 • Ready Add-On panel for implementing custom plug-in applications.

| Purge


 • Advanced tool for deleting older versions of Creo data as well as deleting auxiliary/temporary files.
 • Ability to delete to trash, move or copy cleaned data.
 • Functions for renumbering versions (indexes).
 • Ability to clean files by file age, last modified file date.
 • Support cleaning the entire search_path structure or subdirectories of the selected folder.
 • Simulation of cleaning in a separate application dialog.


| Open model drawing


 • New function for opening a drawing in the Creo Parametric window according to the name of the currently displayed model/assembly.
 • Find a drawing by generic model name from the instance displayed in the window.
 • Search for drawings in the contents of session, search_path structure, working directory.
 • Ability to automatically delete a drawing from Workpsace ().

| Configuration


AV ScriWeb environment settings located in the installation directory.
AV ScriWeb work files are located in the ProgramData shared location.
Ready new dashboard panel Settings in ribbon application.
Ready new application user configuration system.
User configuration is done only through the GUI application.
The ScriBatch.ini configuration file does not require write access; contains only application options.
Application configuration and work files are stored in the AppData user profile.
 • Configuration of user dialog settings and application operations are stored in an internal SQL database; placed in the user's profile.
 • Log files, reports and backup files are located in the user's profile.
 • Specific configuration files (export definitions, color definitions, etc.) are located in the user profile.
 • Specific/hidden options are part of the user's sb.user.ini file in the user's profile.
| Installer


 • The AV ScriBatch installer includes an LMAV 4.0 license manager.
 • Option to install for a specific version of PTC Creo Parametric.
 • Ability to automatically set protkdat to the selected config.pro file.
 • Possibility to set application initialization in PTC Creo Parametric environment only on request (delay_start).
 • Check the correct version of the license file (floating, nodelocked).
 • Checking the correctness of MAC address, product code, license file type.
 • Verification of existing LMAV installations; an overview of originally defined LMAV licenses.
 • Silent installation support; installation configuration with command line parameters.


Komponenty aplikace

Uživatel se při instalaci nebo používání nové verze AV ScriBatch setká s informacemi o dalších softwarových produktech, které lze označit jako komponenty. Pro licencování aplikace je stále využíván LMAV licenční manažer; významné jsou dvě nové komponenty: AV ScriEngine, AV ScriWeb.

| LMAV

Licenční manažer byl aktualizován, a aplikace SB3 vyžaduje novou verzi LMAV 4.0. LMAV 4.0 je již implementován přímo do instalátoru AV ScriBatch, a byly doplněny kontrolní mechanismy při instalaci/aktualizaci licenčních klíčů. Produktový kód v licenčním souboru SB3 je odlišný od kódu produktu SB2, proto je možné provozovat licence původní i nové verze AV ScriBatch na stejném LMAV.

| AV ScriEngine

AV ScriBatch je derivátem interního softwarového řešení AV ScriEngine. Tento engine je softwarovým jádrem a platformou pro vývoj synchronních i asynchronních aplikací, určených pro použití s PTC Creo Parametric. Aplikace AV ScriEngine implementuje funkcionalitu AV APF Frameworku (interní C/C++ a Lua API společnosti AV ENGINEERING, a.s.) v prostředí PTC Creo Parametric.

Předchůdce AV ScriEngine byl označován jako Pro/SCRIPT. Pro udržení kompatibility s novými verzemi PTC Creo Parametric byl vývoj původního enginu zastaven a vývoj přešel pod AV ScriEngine. U nového enginu proběhl refaktoring pro kompilaci v Unicode znakové sadě, byly nahrazeny zastaralé komponenty, implementována podpora nových verzí Creo TOOLKIT API (Pro/E Wildfire podpora je potlačena). Jelikož se jednalo o masivní zásah do do tohoto jádra aplikací, očekává se, že případné problémy v AV ScriBatch 3.0, budou směřovat právě za AV ScriEngine.

| AV ScriWeb

AV ScriWeb je webový server a platforma pro implementaci webových aplikací - webové rozšíření AV ScriEngine aplikací. Cílem této platformy je umožnit vizualizaci, zpracování dat a ovládání (komunikaci) PTC i AVENG softwarů pomocí webových technologií. Z pohledu původních verzí AV ScriBatch také řeší důsledky bezpečnostní politiky současných webových prohlížečů, nepovolené zpracování lokálních souborů.

V současné verzi AV ScriBatch 3.0 má frontend část webové aplikace v rámci AV ScriWeb zajistit především vizualizaci Logů a Reportů zpracování dat, a poskytnout prostor pro dokumentaci/zdroje aplikace. Následně je plánována interaktivní vizualizace zpracovávaných a analyzovaných informací pomocí databázové části, CRUD operací. A především využít potenciál již experimentálně implementované technologie WebSocket, pro obousměrnou komunikaci mezi připojenými aplikacemi (AV ScriBatch - PTC Creo - webová stránka). Tato technologie přináší řadu možností pro rozvoj aplikace, jako např. ovládání PTC Creo pomocí webových stránek, zajistit pohodlnější licencování a jednodušší licenční politiku dle skutečného využití aplikace. Ukázkouvou funkcí WebSocket komunikace je obnovení stránek Logu z prostředí Creo Parametric.

Webový server AV ScriWeb je založený na Node.js softwaru, a uživatelská část řešení pro AV ScriBatch (webová aplikace) je vytvořena pomocí Angular JS frameworku. Celé řešení je zabaleno do jednoho spustitelného souboru scriweb.exe. Lze jej spustit jako proces v rámci Creo Parametric, nebo permanentně jako službu. Takto je koncipován i instalátor AV ScriBatch, který nabízí možnosti:

 • instalovat AV ScriWeb a Nastavit jako trvalou službu systému AV ScriBatch Service - proces webového serveru bude neustále spuštěn a webová aplikace AV ScriBatch bude přístupná kdykoliv;
 • instalovat AV ScriWeb a Nastavit jako lokální Creo Parametric proces - webový server se spustí vždy jen při spuštění Creo Parametric, resp. při inicializaci aplikace AV ScriBatch, a ukončí se spolu s jejím ukončením;
 • neinstalovat AV ScriWeb společně s aplikací AV ScriBatch - webový server nebude v OS vůbec přítomen.
Protože je komponenta AV ScriWeb relativně novou, je třeba potvrdit správnost/funkčnost jejího řešení při běžném použití. Proto byla ponechána možnost ji, v rámci AV ScriBatch, vůbec neinstalovat a nepoužívat. V takovém případě přeberou její základní funkcionalitu statické webové stránky aplikace AV ScriBatch generované lokálně, které slouží jako dočasné řešení pro zpětnou kompatibilitu. Do budoucna se neplánuje jejich podpora, cílem je využít potenciálu webové platformy AV ScriWeb.

Přístup k webovému serveru AV ScriWeb je umožněn pouze z lokálního klienta (localhost); mimo jiné, z důvodu bezpečnosti. Defaultním portem je 8879; adresa AV ScriBatch webové aplikace je https://localhost:8879/sb/. AV ScriWeb tedy může být nasazen pouze lokálně, na stejné pracovní stanici jako AV ScriBatch; není k němu povolen přístup vzdálených klientů.

Application components

When installing or using a new version of AV ScriBatch, the user will encounter information about other software products that can be identified as components. LMAV license manager is still used for application licensing; two new components are significant: AV ScriEngine, AV ScriWeb.


| LMAV

The license manager has been updated, and SB3 requires a new version of LMAV 4.0. LMAV 4.0 is already implemented directly in the AV ScriBatch installer, and control mechanisms have been added when installing/updating license keys. The product code in the SB3 license file is different from the SB2 product code, so it is possible to run the licenses of the original version and the new version of AV ScriBatch on the same LMAV server.

| AV ScriEngine

AV ScriBatch is a derivative of the internal software solution AV ScriEngine. This engine is a software core and platform for the development of synchronous and asynchronous applications designed for use with PTC Creo Parametric. The AV ScriEngine application implements the functionality of the AV APF Framework (internal C/C ++ and Lua API of AV ENGINEERING, a.s.) in the PTC Creo Parametric environment.

The predecessor of AV ScriEngine was referred to as Pro/SCRIPT. To maintain compatibility with the new versions of PTC Creo Parametric, the development of the original engine was stopped and the development was transferred to AV ScriEngine. The new engine was refactored for compilation in the Unicode character set, obsolete components were replaced, support for new versions of the Creo TOOLKIT API was implemented (Pro/E Wildfire support is suppressed). As this was a massive intervention in this core of applications, it is expected that many problems in AV ScriBatch 3.0 will point to AV ScriEngine.

| AV ScriWeb

AV ScriWeb is a web server and platform for the implementation of web applications - a web extension of AV ScriEngine applications. The goal of this platform is to enable visualization, data processing and control (communication) of PTC and AVENG software using web technologies. From the point of view of the original versions, AV ScriBatch also addresses the consequences of the security policy of current web browsers, unauthorized processing of local files.

In the current version of AV ScriBatch 3.0, the frontend part of the web application within AV ScriWeb is primarily intended to provide visualization of Logs and Data Processing Reports, and to provide space for application documentation/resources. Subsequently, an interactive visualization of processed and analyzed information is planned using the database extension, CRUD operations. And above all, to use the potential of the already experimentally implemented WebSocket technology for two-way communication between connected applications (AV ScriBatch - PTC Creo - website). This technology brings a number of possibilities for application development, such as controlling PTC Creo via websites, ensuring more convenient licensing and a simpler licensing policy according to the actual use of the application. An example of WebSocket communication is the recovery of Log pages from the Creo Parametric environment.

The AV ScriWeb web server is based on Node.js software, and the user part of the AV ScriBatch solution (web application) is created using the Angular JS framework. The whole solution is packaged in one executable file scriweb.exe. It can be run as a process within Creo Parametric, or permanently as a service. This is how the AV ScriBatch installer is designed, which offers options:

 • install AV ScriWeb and Setup as permanent system AV ScriWeb Service (ScriBatch) - the web server process will be constantly running and the AV ScriBatch web application will be accessible at any time;
 • install AV ScriWeb and Setup as local process of Creo Parametric - the web server is always started only when starting Creo Parametric, resp. when the AV ScriBatch application is initialized, and terminates together with its termination;
 • do not install AV ScriWeb together with the AV ScriBatch application - the web server will not be present in the OS at all.

Because the AV ScriWeb component is relatively new, it is necessary to confirm the correctness/functionality of its solution in normal use. Therefore, the option to not install or use it at all within AV ScriBatch was left. In this case, its basic functionality will be taken over by locally generated AV ScriBatch static web pages, which serve as a temporary solution for backward compatibility. No support is planned for the future, the goal is to use the potential of the AV ScriWeb web platform.


Access to the AV ScriWeb web server is only possible from the local client (localhost); among other things, for security reasons. The default port is 8879; the AV address of the ScriBatch web application is https://localhost:8879/sb/. Therefore, AV ScriWeb can only be deployed locally, on the same workstation as AV ScriBatch; remote client access is not allowed.