Datum vydání: 16. dubna 2024

Chcete-li uspět na konkurenčním trhu, musí být vaše společnost schopná rychle navrhnout a vyrobit svůj výrobek, rychle jej uvést na trh a celý cyklus opakovat znovu a znovu. Pokud si tedy chcete získat a udržet konkurenční výhodu na trhu, je nutné efektivně zvládnout proces řízení změn.

Co je řízení změn ve výrobě?

Řízení změn ve výrobě je konzistentní a systematický přístup k implementaci změn v designu výrobku nebo výrobních procesech. Efektivní řízení změn minimalizuje rizika snížení kvality nebo produktivity, což je zásadní pro co nejrychlejší uvedení na trh.

Proč je řízení změn ve výrobě důležité?

Úspěšné výrobní společnosti spoléhají především na efektivní řízení změn, aby se přizpůsobily požadavkům trhu. Trh sám o sobě je zvláštním ekosystémem, nad kterým nemá podnik přímou kontrolu, zároveň má však právě trh největší vliv na rozhodování firem. Pro výrobní společnosti je přizpůsobení se měnícím požadavkům trhu obzvláště důležité. Organizace, která je schopná vycítit a rychle využít tyto změny a zároveň minimalizovat problémy ve výrobě, je svojí flexiblitou předurčená k úspěchu. Strategie řízení změn tak zkrátka může zajistit podniku budoucí úspěchy.

Celkovou provozní efektivitu podniku lze zvýšit efektivním řízením změn, které pomáhá snížit nebo eliminovat plýtvání časem, úsilím, materiály a energiemi. Tento přístup navíc výrobci umožňuje lépe porozumět svému výrobku nebo vytvářet a zavádět inovace v procesech a technologiích.

Změnové řízení

Jakou roli hraje digitalizace?

Digitalizace podporuje zachycování a analýzu velkých objemů informací v reálném čase a podporuje kvalitní rozhodování založené na datech. Např. prediktivní analytika může týmu pomoci předem pomoci porozumět účinku nebo dopadu zvažovaných změn.

Digitalizace kromě toho umožňuje automatizovat procesy řízení změn, takže se změny provádějí rychleji a přesněji než za použití původních metod. Pomocí digitalizace je zajištěna bezproblémová komunikace napříč podnikem v reálném čase – to umožňuje všem zainteresovaným stranám vědět včas o změnách, které ovlivňují jejich práci, a jednat včas a efektivně.

Co zahrnuje proces řízení změn ve výrobě?

Změny ve výrobě vznikají z různých důvodů. Může to být reakce na měnící se požadavky trhu. U probíhajících procesů může změnu vyvolat úprava technologie výroby, materiálová inovace, nebo naopak narušení dodavatelského řetězce. To vše vyžaduje nejen pozornost, ale také řešení. 

Bez ohledu na původ plánované změny je zcela zásadní digitální dokumentace. Správná dokumentace je nutná k efektivnímu zvládnutí změny až po její implementaci a také k poskytování informací zpět k týmům, které potřebují být neustále informované. Obvykle je tento dokumentační proces řízený prostřednictvím standardizovaných dokumentů:

Žádost o změnu výroby (Manufacturing Change Request – MCR)
MCR je iniciována příslušným personálem, jakmile je identifikovaný problém vyžadující změnu. Může zahrnovat požadavek na změny samotného výrobního procesu, materiálových vstupů nebo vybavení.

Změnová zakázka výroby (Manufacturing Change Order – MCO)
Jakmile je požadovaná změna zkontrolována a ověřena, je vydán MCO, který změnu schválí, s podrobným popisem kroků a cílů definujících změnu a požadovaný konečný stav. V tomto okamžiku jsou podniknuty kroky k provedení změny.

Na co je třeba se při vytváření efektivního procesu řízení změn ve výrobě zaměřit? 

Současné výrobní procesy jsou už i během stálých a stabilních operací dostatečně složité. Změny výrobní procesy ještě více komplikují, narušují a jejich důsledky a účinky se musí proto hladce šířit napříč podnikem, a to jak v rámci výroby, tak i mimo ni. Při vývoji a udržování nejúčinnějších procesů řízení změn je nutné vzít v úvahu:

Úzkou spolupráci mezi inženýrskými a výrobními týmy
O úspěchu změny může rozhodnout síla vztahů mezi inženýrskými a výrobními týmy, stejně jako management společnosti, který tento úspěch řídí.


Vývojoví inženýři musí trávit čas ve výrobě, setkávat se s pracovníky linky, sledovat výrobní operace a zjišťovat případné výrobní problémy dané konstrukcí vyráběných dílů. Zapojení výrobních týmů do procesu návrhu může přinést důležité poznatky o tom, jak lépe optimalizovat návrh dílu s ohledem na jeho výrobu. Tato synergie pracovníků vývoje a výroby může ušetřit čas i peníze a podnítit nové inovace.

Efektivní komunikaci v procesu změny výroby
Osobní spolupráce napříč odděleními, jakkoliv může být efektivní, by neměla být převládající formou interakce. Je potřeba vybudovat systémy, které usnadní a podpoří otevřenou diskuzi mezi týmy a zároveň budou schopné zachycovat informace o problémech, nápady, stav a úspěšnost probíhajících i dokončených změn.

Zkrácení cyklu výrobních změn
Čas jsou peníze. Čím kratší bude cyklus výrobní změny, tím kratší bude doba uvedení na trh. Zvýší se naopak výnosy a návratnost investic. Řízení změn pomocí tradičních papírových formulářů je levné a snadné, ale nebezpečné – stávají se častým zdrojem chyb. Bezpochyby nejúčinnější je digitální řízení změn, které vede ke zkrácení doby cyklu zavedení změny.


Digitální proces řízení změny zajistí dostupnost všech dostupných informací, které lidé potřebují, ve formátu, který potřebují, a v čase, kdy je potřebují. To vše zkrátí dobu cyklu zavedení změny do výroby.

Vytvoření podrobného plánu
Je nezbytné vytvořit komplexní a podrobné plánovací fáze, které dokumentují projektové cíle a záměry, zdroje, načasování a procesy. Správné plánování zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu.
Jedním ze zásadních rozhodnutí je to, jaká moderní technologická řešení mají být použita. Digitalizace je zde opravdu klíčová. Plánovači by měli využít všechny dostupné technologie podle konkrétní situace, včetně internetu věcí (IoT), cloud computingu, umělé inteligence (AI) a robotiky.

Komunikace se zaměstnanci
Během plánování by měly být konzultovány všechny skupiny zainteresovaných stran. Jednak mohou být hned zpočátku odhalena kritická místa, která by mohla být přehlédnuta, jednak se vyhneme možným problémům během průběhu změny.

Trhy se vyvíjejí rychleji než kdy jindy a orientace na nich je stále náročnější. Chceme-li zůstat konkurenceschopnými, generovat vyšší příjmy s lepšími maržemi a budovat silnou značku, musí být nejvyšší prioritou řízení změn. Výrobci, kteří uspějí, využijí zlepšení, včetně zvýšené flexibility, produktivity a inovací k dalšímu růstu a ziskovosti, na kterých je podnik závislý.

Potřebujete nastavit proces řízení změn ve vaší společnosti?