AV aplikace

Aplikace vyvinuté společností AV ENGINEERING jako nadstavba k PTC řešení pro snazší a efektivnější práci s PTC produkty.

AV CZ Package for Creo

Lokalizujte své Creo do češtiny, buďte efektivnější, mějte jednodušší práci. Využijte vestavěných knihoven nakupovaných dílů pro komfortnější konstruování.

Produktová videa

AV CZ Package se skládá z:

Aplikace AV Standards umožňuje efektivně vyhledávat, doplňovat a vkládat Standardizované díly do vašich sestav. Samozřejmostí je vyhledání ekvivalentní normy (ČSN/ISO/DIN) a její záměna v sestavě. V databázi naleznete:
Šrouby, Matice, Podložky, Gufera, Kolíky, Ložiska,Mazací hlavice, Nýty, Pera, Pojistky, Pružiny, Těsnění, Řemenice, Čepy, Kotevní prvky, Lisovací prvky, Panty, Závitové vložky, Nožky stavitelné, Profily, Krytky jeklů, Krytky matic, Hydraulické díly.

Součástí aplikace AV Standards je také prostředí pro výpočet Strojních výpočtů:
Výpočet pera, Výpočet kolíku, Výpočet čepu, Výpočet šroubového spoje, Výpočet návrhu pružiny, Výpočet nalisovaného spoje, Výpočet cyklického klipu, Výpočet klipu, Výpočet dimenzování hřídele, Výpočty ozubení.

Technická příručka slouží k rychlému nalezení teoretického problému, se kterým se setkává konstruktér ve své praxi, např. teorie ozubení, návrh ozubení, zásady konstrukce mechanismů apod. Příručka je plně vybavena fulltextovým vyhledáváním a dovede uživatele rychle k hledané informaci.

Řeší lokální konfigurační nastavení (cesty na startovací modely, jednotky, makra, klávesové zkratky,…), obsahuje knihovny výkresových symbolů a značek pro rychlou tvorbu kompletní výkresové dokumentace, symboly opracování povrchu, naznačení řezů, výkresové poznámky, popisová pole pro ozubení. Další doplněk tvoří předdefinované formáty výkresů, startovací modely, standardní skici, uživatelské prvky, skupiny prvků, standardizované výkresové tabulky atd.

AV CZ-Help napomáhá překonávat jazykovou bariéru a umožňuje efektivně pracovat se systémem PTC Creo i uživatelům, kteří nejsou vybaveni znalostí anglického jazyka. Obsahuje překlady ovládacích ikon, jednotlivých menu a uživatelských výzev, online elektronickou nápovědu.

AV ScriBatch

Aplikace pro hromadné modifikace a exporty objektů v prostředí PTC Creo Parametric s možností napojení na PTC Windchill. Umožňuje dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci adresáře, Windchill Commonspace i Windchill Workspace, nebo celé search_path struktury.

An application for bulk modifications and exports of objects in the PTC Creo Parametric environment with the possibility of connecting to PTC Windchill. It allows you to batch process 3D / 2D objects within a directory, Windchill Commonspace and Windchill Workspace, or the entire search_path structure.

Produktová videa

Podrobnosti k aplikaci / Application details

Vlastnosti a funkce:

 • Dávkově upravuje vlastnosti dílů, sestav i výkresů.
 • Hromadně exportuje data dle nadefinovaných kritérií.
 • Umožňuje snadno doplnit informace do Creo dat, aby byl zajištěn požadavek na jednoznačnost a úplnost informací pro PLM Windchill.
 • Usnadňuje začlenění cizích Creo dat do vašich projektů.
 • Vyčistí projekt od nepotřebných (nepoužitých) dat => najde veškeré závislosti dílů, výkresů, sestav, podsestav a uloží je do adresáře => kompletní záloha projektu.
 • Maže / Zálohuje starší verze Creo objektů pokročilým nástrojem Purge.
 • Umožňuje otevírání souvisejících Creo výkresů z aktivního 3D modelu.
 • Aplikaci včetně nápovědy lze spouštět v českém nebo anglickém jazyce.
 • Aplikaci je možné rozšířit o specifické nástroje/funkce dle požadavků zákazníka (Add-Ons).

 

Typické možnosti využití AV ScriBatch

 • Hromadné úpravy knihoven dílů-normálií, standardních a podnikových dat.
 • Hromadné přizpůsobení startovacích partů v již existujících dílech.
 • Automatický import 3D/2D dat z lokálních knihoven do PTC Windchill® složek.
 • Hromadné modifikace Windchill objektů.
 • Hromadné exporty výkresů do PLT|PDF, vytváření DXF|DWG výpalků plechových součástí.

 

Licenční politika

 • Licenční kódy spravuje licenční manažer/server LMAV 4.0.
  Licence AV ScriBatch je dodávána jako Subscription.

 

Podporované operace:

 • Operace s Parametry.
 • Operace s Relacemi.
 • Vytvoření pomocných prvků.
 • Nastavení Hladin.
 • Vytváření a nastavení Orientace modelů.
 • Přejmenování a přesunutí prvků.
 • Nastavení vlastností modelů a výkresů.
 • Exporty objektů do 3D i 2D formátů.
 • Hromadný Batch-Backup včetně výkresů.
 • Verifikace instancí a duplicitních instancí.
 • Nastavení barev modelům.
 • Dávkové spuštění ModelCHECKu nad objekty.
 • Zákaznicky specifické doplňky (Add-Ons).

 

Podporované verze CAD systémů

 • AV ScriBatch 3.0: PTC Creo® Parametric 10.0 | 9.0 8.0 | 7.0 |

Capabilities and benefits

 • Batch adjusts the properties of parts, assemblies and drawings.
 • Exports data in bulk according to defined criteria.
 • Allows easy addition of information to Creo data to ensure the requirement for clarity and completeness of information for PLM Windchill.
 • Facilitates the integration of third-party Creo data into your projects.
 • Cleans the project from unnecessary (unused) data => finds all dependencies of parts, drawings, assemblies, subassemblies and saves them in the directory => complete project backup.
 • Deletes / Backs up older versions of Creo objects with the advanced Purge tool.
 • Allows you to open related Creo drawings from the active 3D model.
 • The application, including help, can be run in Czech or English.
 • The application can be extended with specific tools/functions according to customer requirements (Add-Ons).

 

Typical AV ScriBatch usage

 • Batch modifications of the Libraries/Norms data, standard data.
 • Batch adjustment of Start Parts inside existing models.
 • Automate import 3D/2D data from local storage into the PTC Windchill folders.
 • Batch modifications of the Windchill objects.
 • Batch exports of drawings into the PLT|PDF|DXF|DWG.

 

Licensing Policy

 • License codes are managed by the LMAV 4.0 license manager/server.
 • AV ScriBatch license is supplied as a Subscription.

 

Supported operations:

 • Parameter Operations.
 • Relation Operations.
 • Creating of the datum Features.
 • Managing Layers.
 • Model Orientations.
 • Renaming and reordering Features.
 • Setting Model and Drawing properties.
 • Export of objects to various 3D/2D formats.
 • Batch-Backup including drawings.
 • Family Table verification, duplication analysis.
 • Setting Model Colors.
 • Define and Run ModelCHECK for each object.
 • Customer specific Add-Ons.

 

Supported versions of CAD systems

AV ScriBatch 3.0: PTC Creo® Parametric 10.0 | 9.0 8.0 | 7.0 |