ThingWorx

Klíčové řešení pro Průmyslový Internet Věcí (IIoT). ThingWorx se profiluje jako přední platforma, která umožňuje podnikům implementovat IIoT řešení s vysokou účinností a flexibilitou. Průmyslový internet věcí (IIoT) představuje klíčový prvek transformace průmyslového sektoru.

Výhody platformy

Průmyslové systémy IoT dosahují vysoké výkonnosti díky propojeným zařízením a strojům, které komunikují společným jazykem. Tyto systémy monitorují a analyzují data o průmyslovém výkonu, poskytují v reálném čase přehled o tom, co probíhá správně, co ne, a dokonce předpovídají, kdy se něco může porouchat. Propojený ekosystém IIoT dává vám a vašemu týmu možnost zvýšit efektivitu, provádět vzdálené monitorování, porovnávat výsledky napříč lokalitami, maximalizovat dobu provozuschopnosti a optimalizovat operace jak v továrně, tak na místě s neomezeným potenciálem.

Pro urychlení digitální transformace je nejlepší volbou využití ověřené průmyslové platformy IoT, která je navržená speciálně pro vaše potřeby.

  • Rychlá implementace: ThingWorx je známý rychlou a jednoduchou integrací s existujícími systémy a zařízeními, což minimalizuje dobu nasazení.
  • Vizualizace a analýza dat: Platforma poskytuje silné nástroje pro vizualizaci a analýzu dat, což umožňuje lepší pochopení provozu a identifikaci zlepšení.
  • Škálovatelnost: ThingWorx je škálovatelný, což znamená, že roste s vaší firmou a může být využíván v projektech různého rozsahu.
  • Bezpečnost a spolehlivost: Bezpečnost dat a spolehlivost jsou prioritou ThingWorx, což je klíčové pro průmyslové aplikace.
  • IoT EcoSystem: ThingWorx je součástí rozsáhlého IoT ekosystému a umožňuje snadnou integraci s dalšími softwarovými řešeními.

Příklady využití IIoT platformy ThingWorx:

Prediktivní údržba

 

Strojírenské firmy mohou využít ThingWorx k monitorování stavu svých zařízení v reálném čase. Tím snižují riziko neplánovaných výpadků a zvyšují efektivitu údržby.

Monitoring spotřeby energie

V energetickém průmyslu může ThingWorx pomoci sledovat a optimalizovat spotřebu energie, což vede ke snížení nákladů a ekologickým výhodám.

Propojení výrobků a služeb

Výrobci mohou vytvořit propojené výrobky včetně nadstandardních služeb založených na datech z těchto produktů, což zvyšuje loajalitu zákazníků a otevírá nové zdroje příjmů.

Přidaná hodnota a úspory po nasazení ThingWorx

Konkrétní přidaná hodnota a úspory se liší v závislosti na průmyslu, obvykle zahrnují:

Snížení provozních nákladů

Díky lepšímu řízení a prediktivní údržbě můžete snížit náklady na opravy a neplánované výpadky.

Zvýšení produktivity

Vylepšený provoz a monitorování umožňují zvýšit produktivitu a využití zařízení.

Zlepšení kvality služeb

Propojené produkty a služby mohou zákazníkům nabídnout vyšší kvalitu a personalizaci.

Maximalizace potenciálu s ThingWorx

ThingWorx efektivně odstraňuje technické překážky implementace IIoT a současně klade důraz na praktická řešení, jež rychle generují hodnotu.

Maximální výnosy

Rozšiřujte se na nové trhy, zvyšte propustnost dat a odemkněte nové obchodní výzvy, jako je servis jako služba.

Zrychlené inovace

Dostaňte se na trh rychleji pomocí bohaté sady průmyslových funkcí IoT. Zabalte a rozšiřte stávající aktiva v rámci vašeho připojeného řešení.

Snížení nákladů

Využijte data z připojených výrobků a systémů ke zvýšení produktivity, snížení nákladů a zvýšení efektivity.

Vyšši kvalita

Udělejte výrobek, službu a výrobní operace bezpečnější a škálovatelnější. Zvyšte kvalitu servisu, spolehlivost a spokojenost.

Maximální flexibilita

Převezměte kontrolu nad svými možnostmi nasazení pomocí místního, cloudového nebo hybridního přístupu.

Prozkoumejte řešení ThingWorx podle různých oblastí

Předem připravená aplikace k propojení operátorů a vývojářů s výrobními prostředky, abyste mohli zvýšit bezpečnost a efektivitu a zároveň snížit náklady a prostoje.

Digitální transformace je klíčová pro úspěch v měnícím se průmyslu 

Výrobní firmy zrychlují své iniciativy digitální transformace rychleji než kdykoli předtím.

Podle společnosti Forrester se 91 % výrobců domnívá, že digitální transformace je hlavní iniciativou pro výrobní operace a téměř tři čtvrtiny respondentů z řad vedoucích pracovníků očekávají v příštích letech významné dopady těchto snah na podnikání.

Aplikace a řešení ThingWorx urychlují dobu dosažení hodnoty a dobu rozšíření služeb tím, že se zaměřují na případy použití, které mají podstatný dopad na finanční a provozní výsledky a zároveň budují základ pro digitální transformaci. 

Je čas nahradit vlastní, na míru šité přístupy opakovatelnými, konfigurovanými, nekódovanými řešeními, která využívají hlavní znalosti ze stovek úspěšných implementací.

Digitální monitoring výkonu

Jedná se o sledování výkon a shromažďuje data z automatizovaných systémů, zařízení a z ručního zadávání dat od pracovníků z první linie.

ThingWorx Connected Work Cell

Zefektivňuje způsob, jakým jsou informace poskytovány pracovníkům v první linii, tím, že agreguje kritická data z různých datových míst do jednoho, jednoduchého systému.

ThingWorx Assets monitoring a utilization

Služba pomáhá zaměstnancům připojit se ke stávajícím zařízením, vzdáleně je monitorovat v reálném čase, generovat výstrahy na základě abnormálních stavů.

Propojení servisních týmu s aktivy a daty v terénu, abyste mohli snížit prostoje zákazníků.

Co je to optimalizace terénních služeb?

Inovativní sada pro optimalizaci servisu zahrnuje aplikace digitálních technologií:

Tato kombinace transformuje všechny aspekty servisu a díky účelově vytvořeným funkcím přináší rychlejší dobu dosažení úspěšného výsledku, nižší celkové náklady na vlastnictví systému, vyšší efektivitu servisu a růst příjmů z poprodejních služeb.

Toto jedinečné portfolio propojuje výrobky v terénu s celým hodnotovým řetězcem, podporuje nové obchody na poprodejním trhu a informuje konstruktéry a provozní pracovníky o výkonnosti výrobků nasazených v terénu.

Tři způsoby optimalizace provozu v terénu

Optimalizací provozu terénních servisů mohou firmy maximalizovat dobu provozu zařízení a spokojenost zákazníků a zároveň snížit náklady na servis. Jak toho mohou dosáhnout? 

Rychlejší reakce a minimalizace počtu výjezdů pomocí vzdáleného monitoringu, prediktivní údržbou a možností vzdáleného servisu. Zvýšení míry oprav napoprvé a minimalizace počtu opakovaných návštěv, díky lepšímu plánování návštěv u zákazníka a vzdálenému monitoringu a diagnostice. Zkrácení času techniků u servisního zásahu pomocí zpracované a online přístupné znalostní databáze, případně vzdálenou podporou interních techniků s podporou AR.

Optimalizace dostupnosti zařízení u našich zákazníků

Díky reálným datům dochází k vylepšení úrovně poskytovaných služeb a finančního výkonu. Údržba, která původně vycházela z časových intervalů, nyní přechází na údržbu založenou na aktuálním stavu zařízení. Programy pro prediktivní údržbu jsou schopny identifikovat potenciální problémy ještě předtím, než se stanou reálnými překážkami. To umožňuje jejich efektivní řešení v optimálním čase a s minimálními náklady.

Omezení zbytečných výjezdů techniků

Zvýšení úspěšných výjezdů k našim zákazníkům prostřednictvím předem stanovených jasných postupů a identifikovaných příčin problémů. To povede k připravenosti techniků s potřebnými náhradními díly, dokumentací, pracovními pokyny a odpovídajícím školením.

Maximalizace příjmů ze servisu

Zvýšení příjmů ze servisu lze dosáhnout několika strategiemi. Podniky často dosahují tohoto cíle zvýšením efektivity a rychlosti svých servisních modelů. V současné době se také prosazují inovativní obchodní modely servisu, jako například vzdálený servis s využitím monitoringu. Tyto modely přinášejí výhody v podobě zvýšené ziskovosti a příjmů.

 

Jedná se o aplikace založené na rolích přímo spojující podnikové systémy a umožňují zainteresovaným stranám přístup k nejpřesnějším informacím o produktech v jednoduše srozumitelném formátu.

ThingWorx Navigate pro PLM data

Získání aktuálních PLM dat pro ty, kteří je nejvíce potřebují.

ThingWorx Navigate umožňuje všem účastníkům v organizaci snadný přístup k rozsáhlým datům uloženým v podnikovém systému, především v PLM systému, a to bez nutnosti odborného školení. S využitím standardních aplikací (OOTB), které jsou založeny na rolích a úkolech, poskytuje informace o specifických procesech a zároveň umožňuje jednoduchou úpravu aplikace podle potřeb organizace. ThingWorx Navigate pomáhá uživatelům strávit méně času hledáním dat a více času spoluprací při vývoji, výrobě, prodeji a podpoře špičkových výrobků.

⇒Podrobné informace k ThingWorx Navigate

 

Pomáhá identifikovat příležitosti k řešení problémů, stanovit jejich priority, přijímat opatření a monitorovat je pro dosažení co největšího potenciálního dopadu na zisk a provozní výsledky.

ThingWorx Digital Performance Management

Co byste mohli udělat, pokud byste měli  více času na výrobu? Zvýšit příjmy? Snížit náklady?

Digitální řízení výkonu disponuje schopností identifikovat, analyzovat a optimalizovat úzká místa, zároveň odhalovat kritické problémy a oblasti, které je třeba zlepšit – a tuto schopnost máte přímo na dosah ruky.

Řízení digitální transformace (DX) pomocí přístupu k těmto špičkovým poznatkům je jednodušší, než si myslíte.

Ke stažení E-book s podrobnými informacemi

Jak to funguje?

Digitální řízení výkonu vám na základě jediné časové metriky umožňuje porovnávat a zaměřit se prioritně na oblasti které potřebují nutně zlepšit. Můžete tak snížit výrobní hodiny ztracené v současných procesech, zvýšit efektivní čas až o 20 % nebo více. Následně tato zlepšení procesů ověřit jejich přímou vazbou na provozní zisk.

Řešení problémů v uzavřené smyčce  

Identifikace skrytých problémů

Rychlá identifikace klíčových problémů výrazně zvyšuje efektivitu a pracovní rychlost, což má za následek větší produktivitu a účinnost výrobních procesů.

Identifikace kořenových příčin problémů

Začlenění pokročilé analytiky k identifikaci hlavních příčin problémů umožňuje transparentní analýzu a nápravu pomocí propojení manuálních a automatizovaných dat.

Komunikace akčního plánu

Organizovaný a transparentní plán zlepšování umožňuje pracovníkům v první linii přijímat nápravná opatření a efektivně je komunikovat po celé organizaci.

Vytvoření odpovědnosti za investice

Měření výsledků prostřednictvím výkonnostních dat zajišťuje, že implementovaná opatření vedou k očekávaným výsledkům. Tato opatření jsou opakovatelná, transparentní a cílená na oblasti s největším dopadem.