Datum vydání: 18. března 2024

Používat při výrobě více než jeden kusovník? Ano, ideálně byste jich ve většině případů měli používat více. A navíc je propojit do funkčního digitálního vlákna. Proč to dělat a jakým způsobem tuto digitální revoluci ve vašem podniku zrealizovat?

Co se očekává od kusovníku

Kusovník (BOM) musí umět zachytit všechna data o výrobku a jeho konfiguracích, které se vyvíjejí během životního cyklu výrobku. Rozmanitost a rozsah dat spravovaných v kusovníku se bude lišit v závislosti na příslušném výrobku, ale může zahrnovat cokoliv od specifikací materiálů a polotovarů, částí vestavěného softwaru, elektronických a mechanických součástí s jejich výkresy a modely přes požadavky na produkty, preferované dodavatele, shodu s předpisy a další.

Vzhledem k potenciálnímu obrovskému množství a složitosti dat, která by měla být v kusovníku uložena, je důležité mít k dispozici vhodné nástroje a procesy pro řízení každé změny a sdílení údajů o kusovníku zúčastněným stranám během celého životního cyklu výrobku pro zajištění kvality, nákladů, doby uvedení na trh a dalších klíčových ukazatelů.

eBOM, mBOM, sBOM – proč nevystačíme s jedním kusovníkem?

Přestože výrobní společnosti většinou mluví o jednom kusovníku, ve skutečnosti vzniká více pohledů na kusovník, respektive na jeho konfigurace. Je to dáno interními požadavky společností a životními fázemi výrobku – od vlastní struktury v CAD systému, přes konstrukční kusovník (eBOM), výrobní kusovník (mBOM) až po servisní kusovník (sBOM). Tyto kusovníky se od sebe liší především hloubkou rozpadu některých větví kusovníku – tedy zjednodušeně přidanými a odebranými komponentami tak, aby daný kusovník vystihoval potřebu daného oddělení. Často se můžeme potkat i s variantními kusovníky, např. varianty pro interní nebo externí výrobu, z pohledu servisu pak třeba se seznamem náhradních dílů pro koncového uživatele nebo smluvní servisní organizaci. Především výrobní kusovníky se mohou lišit i tím, pro jaký trh jsou určeny a ve které lokalitě jsou montovány. Všechny tyto informace zkrátka nejdou efektivně do jednoho kusovníku vtěsnat.

Digitální vlákno – zásadní vazba mezi variantami kusovníků

Pokud tyto kusovníky vznikají stále manuálním způsobem, je to velmi neefektivní. Nově proto jednotlivé kusovníky (xBOM) musí být mezi sebou konzistentní a úzce propojené. Každá změna struktury musí být včas oznámena všem zúčastněným stranám, aby se předešlo riziku drahých chyb a zpoždění.

Digitální vlákno vytváří vazbu mezi jednotlivými kusovníkovými strukturami (eBOM, mBOM a sBOM) a tyto jsou tak synchronizovány v reálném čase a společně vytvářejí jediný zdroj pravdy, podle kterého je produkt definován.

what is bom windchill desktop 900x450 2

Jak může digitální vlákno fungovat v praxi?

Když se pomocí PLM systému Windchill od společnosti PTC transformuje konstrukční kusovník eBOM na nový výrobní nebo servisní kusovník (mBOM nebo sBOM), vytváří se také vazby pro každou komponentu (položku) v kusovníku. Nejdůležitějším rysem této transformace je udržování dohledatelnosti každého výskytu každého dílu a informace o jejich 3D pozici.

Mezi další výhody tohoto propojení patří schopnost snadno vytvářet a aktualizovat vizualizaci produktu vycházející z transformovaných kusovníků, i když jsou prováděny změny v eBOM. To zajišťuje, že důležité podklady, jako jsou podklady pro výrobní proces, seznamy servisních dílů, návody k údržbě a dokonce i zážitky z rozšířené reality jsou vždy synchronizovány s definicí produktu a navzájem.

Jak spolu všechny druhy kusovníků mohou fungovat?

Bez ohledu na rozdíly mezi jednotlivými typy BOM musí všechny spolupracovat tak, aby výsledný výrobek splňoval očekávání, aby bylo možné jej přesně a dobře vyrobit a aby mohl užitečně sloužit potřebám zákazníků po co nejdelší životní cyklus výrobku. Správně propojené a synchronizované BOMy podporují  efektivitu výroby a zlepšují její kvalitu. Dobře řízený a sjednocený BOM je nepostradatelný pro plnění růstových obchodních cílů podniku.

Hlavní rozdíly mezi konstrukčním eBOM, výrobním mBOM a servisním sBOM kusovníkem v detailu

eBOM: Konstrukční detaily

Konstrukční kusovník (nebo také seznam materiálů) eBOM definuje výrobek na základě jeho konstrukčního návrhu. Většinou je automaticky generovaný během fáze návrhu  pomocí CAD nebo EDA nástrojů. V komplexních detailech definuje položky komponentů, dílů, sestav a podsestav, které společně zachycují vizi konstrukčního a projektového týmu

Je důležité poznamenat, že daný produkt může zahrnovat více než jeden eBOM. Jednotlivá komponenta, jako je osazená deska s tištěnými spoji nebo robotická paže, může mít svůj vlastní eBOM, který se vkládá do širšího systému seznamu materiálů.

mBOM: Tvorba dokonalého výrobku 

Na rozdíl od eBOM, který je organizovaný podle návrhových aspektů  výrobku, výrobní kusovník (výrobní seznam materiálů) mBOM definuje a podporuje způsob, jakým bude produkt vyráběn a montován. Popisuje všechny díly, sestavy a komponenty potřebné k vlastní výrobě produktu a přípravě k expedici. Může specifikovat potřebné stroje pro zajištění výroby, jednotlivé kroky procesu a požadavky na balení.

Pouze řádně vyvinutý a dobře integrovaný mBOM může zajistit, že výrobky vycházející z výrobní linky odpovídají záměru designérů. Pokud mBOM není dokonale synchronizovaný s eBOM, produkty mohou být vyráběny nesprávně a výrobní proces se může potýkat s neočekávanými zpožděními, opravami a zbytečným odpadem materiálu.

sBOM: Prodloužení životního cyklu produktu

Navazující oddělení po výrobě, zákazníci, týmy terénních služeb, servisní dodavatelé a další poskytovatelé potřebují udržovat a prodloužit užitečný životní cyklus výrobku. Seznam materiálů pro servis (sBOM) řeší všechny servisovatelné části produktu nebo komponenty, které by jinak mohly ovlivnit jeho servisovatelnost. sBOM řeší problematiku specifickou pro provozní fázi životního cyklu výrobku. Pouze po uvedení výrobku na trh může efektivně naplnit vizi jeho designérů a výrobců, a k tomu sBOM musí splnit zásadní funkce:

  • vytvořit základ pro servisní procesy, který jsou aktuální, přesné a snadno použitelné
  • organizovat informace o výrobku způsobem, který je pro zainteresované strany intuitivní
  • aktualizovat katalog dílů vždy, když dojde ke změnám na výrobku nebo jeho servisovatelných komponentách kdekoli v systému BOM

Jeden kusovník zkrátka nestačí

Jeden kusovník při vývoji výrobků zdaleka nestačí, zejména kvůli rozmanitosti dat a jejich vývoji během životního cyklu výrobku. Různé typy kusovníků, jako jsou eBOM, mBOM a sBOM, reflektují specifické potřeby různých oddělení a fází životního cyklu výrobku. V propojování těchto kusovníků hraje klíčovou roli digitální vlákno, které zajistí konzistentnost a umožní včasné sdílení aktualizací mezi zúčastněnými stranami. Toto propojení a synchronizace nejen zvyšují efektivitu výroby a kvalitu, ale také podporují udržitelný růst a inovaci v dynamickém a konkurenčním prostředí.


Potřebujete nastavit kusovníky tak, aby společně fungovaly a ulehčily vám práci? Pomůžeme vám je propojit do funkčního digitálního vlákna.