Rozšíření ke konstrukčnímu pracovišti Creo

Přizpůsobte Creo Parametric svým speciálním požadavkům a optimalizujte své konstrukční procesy. Neomezená škálovatelnost funkcí Creo umožňuje nakonfigurovat si Creo přesně podle vašich potřeb.

Rozšíření CAD – pokročilé konstrukční nástroje

Creo nabízí širokou škálu funkcí, které splňují požadavky uživatelů ve všech průmyslových odvětvích. Od konstrukčního návrhu po ergonomii vám rozšíření Creo umožňují mít plně integrované výkonné nástroje ve 3D návrhu.

Umožňuje uživatelům PTC Creo Parametric efektivní spolupráci pomocí nativních CAD dat.

Klíčové výhody a funkce
 • Spolupráce bez exportu/importu do standardizovaných formátů (STEP, IGES, VDA,..).
 • Časová úspora s předáváním dat.
 • Uživatel v Creo Parametric může data Importovat (vznikne Creo soubor), otevírat (vizualizuje se geometrie v Creo Parametric), ukládat do formátu CAD systémů a využít funkci Aktualizace geometrie v Creo Parametric, pokud dojde k úpravě dat v jiném CAD systému.
 • Všechny aktuální Creo licence umí Otevírat i Importovat nativní 3D data.

 

Až 50% úspora času při editaci 3D geometrie pomocí přímého modelování v PTC Creo Parametric.

Klíčové výhody a funkce
 • Snadná editace Creo parametrické i importované geometrie.
 • Editace pomocí kót, editace pomocí vazbení ke geometrii, přírůstkově,…
 • Umožňuje snadno vyhledávat geometrii dle kritérií.
 • Po výběru lze povrchy hromadně editovat (například změnit velikost zaoblení).

Klíčové výhody a funkce
 • Reálná vizualizace obrázků i animací v Creo.
 • Definice je uložena s Creo modelem, při změně CAD dat se snadno provede nový rendr.
 • Vysoká kvalita díky KeyShot Engine.

 

Ukládání a obnovení časových snímků práce na 3D datech Creo.

Klíčové výhody a funkce
 • Změny geometrie bez obav.
 • Snadná tvorba variantních návrhů se zaznamenanými časovými snímky bez nutnosti ukládání variantních soborů (typicky stejná data do různých adresářů).
 • Snadno a okamžitě můžete ukázat a vyhodnocovat tu či onu variantu na 3D datech.
 • Kdykoliv se můžete rozhodnout, že budete pokračovat „větví“ z uloženého časového snímku.
 • Externí soubor pro varianty.

 

Klíčové výhody a funkce
 • Žádný Export/Import.
 • Tvorba potrubních a kabelových tras v Creo.
 • Provázanost s 2D schématy Creo Schematics.
 • Při provázanosti s Creo Schematics vkládá pouze ty komponenty (vodiče, fitinky,…), které jsou ve schématu.
 • Přesné délky kabeláže a potrubí ve 3D a 2D včetně kusovníků.
 • Netřeba vytvářet prototyp abych vytvořil vzorový kabelový svazek nebo potrubní trasu.

 

Nástroje pro efektivní tvorbu šroubových a kolíkových spojů s uživatelsky definovatelnými knihovnami. Vytvářejte šroubové spoje včetně předvrtání až 10x rychleji.

Klíčové výhody a funkce:
 • jednoduché umístění na osy, body, nebo plochu,
 • 2D i 3D náhled na vytvářený spoj s optickou kontrolou rozměrů,
 • automatický výběr nejbližšího vhodného rozměru dle potřebné délky šroubu,
 • vložení celého spoje v jednom kroku (šroub, podložky, matice),
 • uložení konfigurace spojů do souborů pro budoucí použití,
 • automatický výběr matic a podložek dle velikosti šroubu,
 • automatické vytvoření předvrtání i zahloubení (pro hlavu i dřík šroubu a matici) bez externích vazeb v sestavě,
 • hromadné vložení na násobené reference na přání uživatele,
 • hromadná kontrola funkčnosti spojení (délek šroubů),
 • smazání spoje včetně předvrtání,
 • uživatelsky rozšiřitelná databáze šroubů, matic, podložek a kolíků,
 • integrace na Windchill databázi.

 

Nástroje pro efektivní tvorbu příhradových konstrukcí a jejich výkresovou dokumentaci.

Klíčové výhody a funkce:
 • databáze inteligentních standardních komponent příhradových konstrukcí, které se automaticky umísťují a přizpůsobují 3D geometrii,
 • standardy pro válcované, plechové i hliníkové konstrukce (profily, spoje, zábradlí, schody, koncovky,…),
 • předdefinované napojení profilů (ořezáním nebo standardizovaným spojem),
 • vložený spoj automaticky vrtá potřebné otvory v profilech, záměna nebo odstranění spojky upraví nebo smaže otvory,
 • kdykoliv je možno profil rotovat, posunout, nebo zaměnit za jiný,
 • nářezové plány počítající se zvoleným průřezem a standardizovanou délkou profilu,
 • významná úspora času ve srovnání s konvenčním konstrukčním postupem.

 

Máte 3D a 2D data, která nebyla vytvořena v Creo? Potřebujete zaručit, aby se změna provedená na 3D projevila i ve 2D?

Klíčové výhody a funkce
 • Vytvoří automatizovaně Creo 2D výkres, který je „totožným otiskem“ naimportovaného 2D výkresu.
 • Prováže tento výkres s naimportovaným 3D modelem do Creo tak, že při změně 3D dojde k aktualizaci všech pohledů i kót.
 • Zdrojem mohou být např. DXF, DWG, IGES, STEP,…

 

Obohaťte vaše sestavy o lidské postavy a zjišťujte interakce s vašim výrobkem.

Klíčové výhody a funkce:
 • začlenění reálných postav do designu,
 • ověření ergonomičnosti,
 • databáze postav dle % zastoupení v populaci,
 • speciální manipulační možnosti pro pohyb postav,
 • předdefinované pozice,
 • postava se pohybuje dle reálných možností,
 • lze zobrazit zorná pole kde postava vidí,
 • lze zobrazit obálky dosahů.

 

Provádějte pokročilé analýzy pomocí lidských postav.

Klíčové výhody a funkce:
 • (RULA) analýzy horních končetin,
 • analýzy přenášení,
 • analýzy zvedání/pokládání,
 • analýza tlačení/tažení,
 • pro ženy i muže,
 • výsledky jsou typu splňuje/nesplňuje, jak často, jak dlouho může činnost vykonávat.

 

Rozšířená realita vytvářená a sdílená z Creo Parametric.

Klíčové výhody a funkce:
 • vizualizace výrobku v reálném prostředí pomocí mobilu, tabletu nebo 3D brýlí,
 • bez nutnosti zasílat 3D data,
 • podpora marketingu,
 • řízený přístup (kdo může zobrazovat),
 • vizualizace různých variant,
 • interaktivnost (uživatel může skrývat a obnovovat komponenty),
 • snadná aktualizace AR při změně CAD dat.

 

Automatizace tvorby a řízení sestav.

Klíčové výhody a funkce:
 • pravá TOP/DOWN metoda konstruování,
 • zaměnitelné celky bez opětovné nutnosti definice vazeb,
 • řízená modifikace geometrie z jednoho místa,
 • sdílení nezbytně nutných geometrických informací pro detailní konstrukci,
 • skeletony (statické i pohybující), CopyGeom a PublishGeom prvky,
 • inheritance Feature (jednosměrná asociace, ideální pro odlitky),
 • uživatelem definované prvky pro sestavy,
 • modifikace geometrie pomocí externího textového souboru,
 • pro/PROGRAM pro sestavy (např. když rozměr < než, pak Díl A),
 • ovládání Creo Parametric pomocí www stránky,
 • montážní postupy.

 

Interaktivní tvorba ploch.

Klíčové výhody a funkce
 • Integruje modelování volných ploch s komplexním parametrickým plošným modelářem.
 • Modifikace pomocí tažení, nebo změnou parametru.
 • Při modifikaci geometrie tažením je okamžitě vidět odezva změny na plochách.
 • Rozdělení modelovacího prostředí na 4 pracovní okna.

 

Umožňuje optimalizovat tvar CAD dat na základě požadovaného chování výrobku.

Klíčové výhody a funkce
 • Najde požadované řešení automaticky.
 • Vyhodnotí, jaký vliv mají řídicí kóty na sledované veličiny a tyto kóty nastaví na takovou hodnotu, aby splňovaly požadované řešení.
 • Příkladem může být nastavení rozměrů nádoby tak, aby měla nádoba požadovaný objem, popřípadě modifikace rozměrů geometrii tak, aby bylo těžiště hřídele v ose rotace.

 

Levnější výrobek díky optimálním tolerancím.

Klíčové výhody a funkce
 • Využívá Creo kóty i jejich tolerance.
 • Optimalizuje a nastavuje tolerance komponent s ohledem na jejich funkci a vyrobitelnost.
 • Cílem je navrhnout tolerance tak, aby součást splnila svou funkci a výroba byla co nejekonomičtější.
 • Nastaví optimalizované tolerance kótám, vytvoří report.

 

Průvodce tolerancemi tvaru a polohy (GD&T) na dílech.

Klíčové výhody a funkce:
 • napomáhá uživateli vytvořit tolerance tvaru a polohy ve 3D,
 • využívá 3D poznámky (zobrazení ve 3D i na výkresech),
 • podpora bezvýkresové dokumentace (vizualizace GD&T v prohlížečkách Creo View i export do STEP),
 • dle vybraných referencí nabízí adekvátní alternativy (válcovitost, kolmost,..),
 • vizualizuje (obarvuje) povrchy na kterých bylo aplikována GD&T,
 • kontroluje dodržování GD&T standardů.

 

Creo GD&T Advisor Advanced – Průvodce tolerancemi tvaru a polohy (GD&T) na dílech a sestavách.

Klíčové výhody a funkce
 • napomáhá uživateli vytvořit tolerance tvaru a polohy ve 3D,
 • využívá 3D poznámky (zobrazení ve 3D i na výkresech),
 • podpora bezvýkresové dokumentace (vizualizace GD&T v prohlížečkách Creo View i export do STEP),
 • dle vybraných referencí nabízí adekvátní alternativy (válcovitost, kolmost,..),
 • vizualizuje (obarvuje) povrchy na kterých bylo aplikována GD&T,
 • kontroluje dodržování GD&T standardů,
 • může převzít a upravit stávající GD&T vytvořené pomocí standardních Creo 3D poznámek.

Představení výh

Specializovaná nadstavba pro konstrukci forem v PTC Creo.

Klíčové výhody a funkce
 • Obsahuje specializované konstrukční prvky pro automatizované návrhy formy (smrštění, siluetní křivka, dělící plocha, tvarové části, vtok, vrtání chlazení,…).
 • Forma se vytváří ze zdrojového 3D modelu nebo z jeho asociativní kopie. Můžete tedy sami řídit závislosti na 3D datech (konstruktér výlisku, konstruktér formy).
 • Snadná změna z jednootiskové formy na vícenásobnou.
 • Z analýzy podkosů navrhne automatizovaně boční jezdce.
 • Konstrukční prvky typu chlazení nebo vtoková soustava automatizovaně dodá potřebné tvary do vaši geometrie.
 • Simulace naplnění dutin formy odhalí případné mezery při špatném lícování.
 • Obsahuje statickou knihovnu desek a vyhazovačů firem HASCO, DME, Futaba…
 • Při změně zdrojového modelu (včetně importovaných dat) se celá forma aktualizuje.

 

Automatizované funkce pro efektivní skládání forem, 2D výkresové dokumentace a kusovníků, umožňující zrychlit sestavení formy o 30 %.

Klíčové výhody a funkce
 • Obsahuje dynamickou knihovnu standardizovaných dílů forem, které automaticky reagují na změny.
 • Můžete načíst předdefinované standardizované rámy forem dle doporučení výrobců normálií, popřípadě vytvořit a uložit vlastní typy.
 • Automaticky nabízí vhodné standardizované komponenty, jako jsou vyhazovače, šrouby, šíbry a další.
 • Po vložení komponenty automaticky vrtá příslušné otvory včetně požadovaných tolerancí.
 • Vyhazovače jsou automaticky oříznuté výliskem a automaticky dochází k vyvrtání otvorů v deskách včetně zabezpečení proti pootočení.
 • Automatizovaně vytváří chladící trasy, které osazuje vhodnými koncovkami, O-kroužky atd.
 • Chladící soustavu lze uložit jako samostatný díl, což je vhodné pro schéma zapojení chladících tras na výkresech.
 • Šíbry automaticky řežou příslušné otvory pro umístění a jejich pohyb, takže se vám nestane, že vás na chybu upozorní až osoba, která bude formu kompletovat.
 • Automaticky vzniká výkresová dokumentace dle firemních šablon včetně aktuálního kusovníku s objednacími čísly nakupovaných dílů.
 • Simulace pohybu součástí formy na vašem vstřikolisu odhalí případné kolize.
 • Kdykoliv můžete změnit rozměry rámu formy, popřípadě zaměnit desky jiným dodavatelem.
 • Můžete měnit řazení desek rámu, nebo tloušťky desek (vyhazovače se automaticky zamění).
 • Veškeré rozměry a parametry se automaticky a všude aktualizují.

 

Optimalizované nástroje pro tvorbu postupových střižných nástrojů v Creo Parametric.

Klíčové výhody a funkce:
 • rapidní nárůst produktivity při tvorbě postupových nástrojů,
 • návrh a simulace střihového plánu,
 • standardizované a naplněné databáze desek a střižných nástrojů,
 • automatizovaná tvorba výkresů,
 • ověření funkčnosti střižného nástroje.

Snazší spolupráce mezi 2D a 3D.

Klíčové výhody a funkce:
 • dává 2D nástroje uživatelům Creo, kteří jsou zvyklí na práci ve 2D,
 • 2D layout obsahuje strukturu (pokud je to sestava), křivky, kóty, šrafy,
 • 2D layout se využije ve 3D jako řídicí geometrie.

 

Umožňuje uživatelům PTC Creo Parametric efektivní spolupráci pomocí nativních CAD dat.

Klíčové výhody a funkce
 • Spolupráce bez exportu/importu do standardizovaných formátů (STEP, IGES, VDA,..).
 • Časová úspora s předáváním dat.
 • Uživatel v Creo Parametric může data Importovat (vznikne Creo soubor), Otevírat (vizualizuje se geometrie v Creo Parametric), Ukládat do formátu CAD systémů a využít funkci Aktualizace geometrie v Creo Parametric, pokud dojde k úpravě dat v jiném CAD systému.
 • Všechny aktuální Creo licence umí Otevírat i Importovat nativní 3D data.

 

Nástroje pro tvorbu a validaci modulárních výrobků.

Klíčové výhody a funkce:
 • umožňuje sestavovat variantní výrobky pomocí záměnných sestav,
 • dialog s volbou možného provedení,
 • náhled na konfiguraci pomocí 3D i BOM.

 

Kompletní nástroje pro zpracování mračna bodů, úpravy STL dat, až po tvorbu plošné geometrie v prostředí Creo Parametric. Využívá ověřené jádro Geomagic, které je přizpůsobeno pro PTC Creo Parametric. To umožňuje kombinovat prvky reverzního engineeringu s klasickými konstrukčními prvky Creo, takže odpadají exporty a importy.

Klíčové výhody a funkce
 • Umožňuje v prostředí Creo vytvořit 3D model na základě mračna skenovaných bodů nebo z STL geometrie.
 • Mračno bodů i STL data umí analyzovat, redukovat i opravit.
 • Na základě STL povrchů vytváří křivky a plochy.
 • Plochy přichytává k naskenované geometrie a uživatel volí míru (povolenou odchylku proložení).
 • Používá Creo prvky, takže je historie tvorby zapsána do modelového stromu.

Obsahuje funkce pro návrh, analýzu a přípravu výroby kompozitních dílů v prostředí Creo Parametric.

Klíčové výhody a funkce
 • Definice a tvorba kompozitních vrstev.
 • Manažer vrstev kompozitního materiálu.
 • Laminovaný solid.
 • Analýza rozvinů vrstev.
 • Automatická tvorba a export vrstev (DXF/DWG).
 • Automatická tvorba výkresů dle šablon.

 

Creo Composite Design and Manufacturing Advanced je rozšířeno o funkce upozornění na překročení šířky vrstvy a nástroje pro rozdělení a překrytí vrstev s definovaným přesazením.

Zrychluje a zjednodušuje tvorbu výrobní dokumentace pro kabelové svazky. Verze standard má omezení 20 konektorů a 100 drátů v jednom kabelovém svazku.

Klíčové výhody a funkce:
 • dle předdefinovaných šablon rozvine kabelový svazek a vytvoří výkresovou dokumentaci,
 • automaticky vytvoří pohledy, tabulky a poznámky,
 • automatické kótování,
 • kusovníky,
 • report zapojení Z/Do.

 

Creo Harness Manufacturing Extension Advanced je rozšířeno o další funkce pro tvorbu dokumentace kabelových svazků. Bez omezení počtu konektorů a drátů v kabelovém svazku.

Klíčové výhody a funkce:
 • bez omezení počtu konektorů a drátů v kabelovém svazku,
 • rozšířené reporty kusovníků a tabulek.

Rozšíření CAM

Creo nástroje pro podporu třískového obrábění, aditivní výrobu a dělení plechu.

Programování NC frézek do 3,5 os včetně nových technologických funkcí rychlostního obrábění (HSC).

Klíčové výhody a funkce
 • 2,5 osé frézování prizmatických dílů: obráběcí prvky typu čelo, kapsa, profil, drážka, příruba, žebro, díra atd.
 • 3,5 osé frézování obecných ploch (solid i plošné modely, sestavy).
 • Obrábění i nekorektních importovaných plošných modelů (neuzavřené objemy).
 • Hrubování: Z, hrubování zapichováním.
 • Přehrubování a zbytkové frézování: po předchozím nástroji nebo operaci, zbytkové plochy, Pencil trace.
 • Dokončování: Z, plošné frézování, isolines, projektované dráhy, konturování, profilování, obrábění kapes.
 • Gravírování, tažení po trajektorii, vrtání, závitování.
 • Vysokorychlostní frézování (HSM): konstantní řezné podmínky a úběr, plynulý pohyb nástroje, optimalizované nájezdy a odjezdy, minimalizace náhodných pohybů, Slope-Based finishing.
 • Plná kontrola strojních parametrů: výměna nástrojů, ovládání chlazení, interpolace, korekce nástroje, atd.
 • Grafický generátor a editor postprocesorů.
 • ModuleWors – simulace a vizualizace obráběcích procesů. Umožňuje snadno ověřit jednotlivé sekvence, obarvit odebíraný materiál dle sekvencí či nástrojů, nebo měřit a exportovat obráběný polotovar.

 

Klíčové výhody a funkce
 • Rozšiřuje funkcionalitu Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension.
 • Programování 2 a 4 osých CNC soustruhů: synchronizace hlav, kompletní technologie hrubování i finišování, vrtací operace.
 • Programování 2 a 4 osých CNC drátořezů: volby trajektorie, synchronizace hlav, ovládání drátu.

 

NC řešení pro obrábění komplexních plocha podporu vícevřetenových obráběcích center.

Klíčové výhody a funkce:
 • k funkcím Production Machining přidává,
 • kompletní řízení 5 osých frézovacích strojů,
 • kompletní řízení vícevřetenových soustružnických center,
 • kompletní řízení multifunkčních obráběcích strojů.

 

Umožňuje snadno a rychle vytvářet dráhy nástrojů pro NC obrábění přímo na 3D modelech v Creo. Je postaven na algoritmech ModuleWorks a umožňuje efektivně vytvářet, simulovat a optimalizovat programy pro 3osé HSM NC frézovací strategie.

 

Creo High Speed Milling Advanced rozšiřuje možnosti o 5osé HSM frézovací strategie. Umožňuje také konverzi 3osého na 5osé frézování.

Programování strojů pro výrobu plechových součástí.

Klíčové výhody a funkce
 • Podporuje laserové, plazmové vypalovací vysekávací a děrovací stroje.
 • Zpracovává zdrojová data ze systému Creo, importovaná data DXF, včetně jejich kombinace v jedné zakázce.
 • Nástřihové plány: optimalizace rozmístění dílů s ohledem na strojní čas nebo odpad
 • Editace a tvorba postprocesorů.
 • V automatizovaném režimu obsluha využije 3 ikony:
  1. načtení objednávky,
  2. optimalizace rozmístění a pořadí rozvinů zakázky,
  3. export NC programu pro konkrétní NC stroj.

 

Podpora aditivní výroby. Vytvoření geometrie, optimalizace struktury, nastavení a optimalizace 3D tisku přímo v prostředí Creo.

Klíčové výhody a funkce:
 • tvorba vnitřní struktury geometrie pro zvýšení tuhosti,
 • vnější tvar může být zachovaný, uvnitř se odstraní „nepotřebný“ materiál,
 • vytvoření tužší geometrie (větší únosnost),
 • netiskne se plný materiál,
 • optimalizovaná struktura pro 3D tisk,
 • proměnné 3D žebrování,
 • různé materiály v jedné součástce,
 • netřeba export/import do dalšího tiskového software,
 • automatizovaná tvorba 2.5D a 3D žebrování (plnohodnotná Creo geometrie),
 • Hustotu žebrování je možno optimalizovat pomocí Creo Simulate,
 • definice a tisk více součástí v jedné tiskové úloze,
 • optimalizace rozmístění komponent na tiskové podložce,
 • aktualizace tiskové úlohy při změnách geometrie.

Představení výhod – video

Creo Additive Manufacturing Extension Advanced rozšiřuje funkce Creo Aditive Manufacturing.

Klíčové výhody a funkce:
 • tisk kovových dílů,
 • definice optimální orientace tisku,
 • definice 3D struktur podpor tiskové úlohy,
 • přímé napojení na 3D tiskárnu,
 • založeno na technologii Materialise.

Představení výhod – video

Umožňuje v prostředí Creo Parametric programovat a vyhodnocovat zařízení s dotykovou sondou (CMM).

Klíčové výhody a funkce:
 • CMM programování v prostředí Creo,
 • odsimulování a vyhodnocování CMM měření,
 • porovnání 3D modelu s mračnem bodů.

Rozšíření CAE – nástroje pro správnou analýzu

Dynamická analýza pohybu mechanismů.

Klíčové výhody a funkce
 • Umožňuje určit, jaké budou silové účinky při působení všech dynamických efektů, jako je gravitace, setrvačnost, tření, vůle, kontaktní síly, pružnost, tlumení atd.
 • Snadno tak zjistíte reálné chování mechanismů bez nutnosti tvorby prototypu.
 • Zjištěné účinky je možno použít jako zatěžující stavy pro strukturální (FEM) analýzy.

 

Strukturální analýzy na úrovni dílů a sestav.

Klíčové výhody a funkce:
 • strukturální analýzy dílů a sestav v Creo,
 • vazba na konstrukční prvky Creo umožňuje variantní výpočty,
 • umí využít zjednodušené reprezentace Creo (není nutno vytvářet zjednodušený model pro výpočet),
 • rychlost výpočtů,
 • P-metoda – síť kopíruje tvar geometrie, možno volit kritéria konvergence.

 

Strukturální, modální, termální analýzy.

Klíčové výhody a funkce
 • Umožňuje využívat konstrukční prvky a jejich kóty k citlivostním a optimalizačním úlohám.
 • Umožňuje simulovat – vyhodnocovat – optimalizovat chování dílů a sestav.
 • Řeší statiku, vlastní frekvence, vzpěrnou stabilitu, a další.
 • Zároveň umožňuje simulovat, vyhodnocovat a optimalizovat teplotní chování dílů a sestav v oblasti stacionárního přestupu a vedení tepla.

Představení výhod – video

Creo Advanced Simulation Extension je rozšířeno o tyto funkce a výhody:

 • statické a modální analýzy s předpětím,
 • dynamické zatěžující stavy,
 • časově proměnné termální analýzy,
 • nelineární materiály (hyperelasticita, plasticita),
 • kompozitní materiály,
 • velké nelineární deformace,
 • rovinná, osová symetrie.

Představení výhod – video

Poradce pro zjištění vlivu cyklického namáhání na geometrii v Creo.

Klíčové výhody a funkce
 • 95 % všech poruch konstrukcí je vlivem cyklické únavy, Creo umí tyto poruchy odhalit dopředu.
 • Pracuje na geometrii se Solidovými nebo Shell elementy.
 • Izotropní materiály.
 • Je závislý na definovaných materiálových vlastnostech včetně povrchové úpravy.
 • Jako podklad pro únavovou analýzu potřebuje statickou analýzu, volí se požadovaná životnost cyklů.

 

Creo Simulation Live spojuje technologii ANSYS Discovery Live a PTC Creo. Integrace těchto dvou předních řešení umožňuje simulaci a sledování výsledků v reálném čase v modelovacím prostředí Creo.

Klíčové výhody a funkce
 • Strukturální, modální a termální live analýzy na dílech a sestavách.
 • Okamžité zobrazení výsledků simulace pro součásti a sestavy přímo v 3D modelovacím prostředí.
 • Analýzy se dynamicky aktualizují, pokud uživatel geometrii vytváří nebo ji upravuje.
 • Integrovaná ověřená technologie ANSYS.
 • Geometrii pro výpočet není potřeba upravovat, není nutné připravovat výpočtovou síť, nebo čekat na výsledky.
 • Nastavení Přesnost/Rychlost výpočtu pomocí jezdce.

 

Creo Simulation Live Advanced rozšiřuje funkce o fluidní analýzy dílů a sestav. Simulation Live Plus umí automatizovaně vytvářet vnitřní i vnější objemy představující tekutinu a to bez ovlivnění struktury kusovníku a názorně zobrazovat analyzované veličiny

Klíčové výhody a funkce:
 • strukturální, modální, termální a fluidní live analýzy dílů a sestav,
 • okamžitý výpočet a zobrazení výsledků.

Využívá sílu ANSYS analýz přímo v prostředí Creo Parametric

Klíčové výhody a funkce
 • Ansys řešení integrované do prostředí Creo Parametric (bez nutnosti Export/Import).
 • Jakmile provedete změny designu, můžete analýzu snadno spustit znovu a sledovat aktualizované výsledky.
 • Vytvořeno společností Ansys s ohledem na vysokou důvěru a přesnost výsledků.
 • Lineární statické strukturální analýzy, modální strukturální analýzy, ustálené teplotní analýzy.
 • Více analýz na jednom simulačním modelu.
 • Automatické síťování a detekce kontaktů (s možností ručního nastavení pokročilých možností).
 • Podpora hmot, pružin, skořepin, prutů.
 • Okrajové podmínky specifikované na geometrii včetně regionů.
 • Asociativita s Creo Simulation Live.

 

Creo Ansys Advanced rozšiřuje funkce Creo Ansys Simulation o nelineární kontakty a nelineární materiály.

 

 

Fluidní analýzy v Creo.

Klíčové výhody a funkce:
 • proudění, přestup tepla, turbulence,
 • řeší stlačitelné i nestlačitelné, laminární a turbulentní, interní a externí, ustálené i neustálené proudění,
 • integrace – CFD v Creo bez Exportů/Importů,
 • rychlost – extrémně rychlý meshing a řešič,
 • snadné použití – průvodce pro definici analýz a zobrazení výsledků,
 • aktualizace výpočtů – analýzy jsou zapsány do modelového stromu Creo (lze je spouštět opakovaně).

Představení výhod – video

Creo Flow Analysis Advanced je rozšířeno o tyto vlastnosti a funkce:

 • simulace částic,
 • simulace radiace,
 • simulace pohybujících se komponent (Moving/Sliding Meshing).

Představení výhod – video

Creo Flow Analysis Premium je rozšířeno o tyto vlastnosti a funkce:

 • kavitace (stlačitelnost páry, plynů, kapalin),
 • mísení kapalin a plynů (Multiphase),
 • mísení a transport vícesložkových směsí (Multicomponent),
 • vliv účinku tekutiny na pohyb pevného tělesa (Dynamics).

Creo Generative Topology Optimalization používá PTC technologii FRUSTUM k vytvoření optimální konstrukční varianty na základě požadavků na funkci a výrobu. Uživatel volí zatížení, vetknutí, technologii výroby a oblasti, které musí být zachovány. Creo navrhne geometrii a vytvoří editovatelný „hladký“ Creo model. Odpadá nutnost převádět STL model na Creo geometrii.

Umožňuje využívat software pro automatizované generování variant 3D geometrie na základě zadaných kritérií.

Klíčové výhody a funkce
 • Poskytuje optimální konstrukční varianty na základě požadavků na funkci a výrobu.
 • Příklady kritérií:
  • způsob výroby,
  • zatížení,
  • vetknutí,
  • materiál.
 • Výsledkem je optimalizovaný parametrický Creo model, nejedná se o STL geometrii.

 

Umožňuje využívat software pro automatizované generování variant 3D geometrie na základě zadaných kritérií kdy se sada definic výpočtů pošle na PTC Cloud.

Klíčové výhody a funkce:
 • využívá bezpečnou Cloud platformu,
 • výpočet sad optimalizačních studií (úspora času),
 • vizualizace definice a spuštění studie,
 • vizualizace všech výsledků, filtry a porovnání výsledků pomocí 2D grafů,
 • porovnání výsledků vedle sebe s vizualizací napětí, deformací včetně animací,
 • načtení výsledku do Creo Parametric,
 • převedení facetové geometrie na hladké povrchy nebo 3D tisk (stejně jako v GTO).

Umožňuje uživatelům PTC Creo přesné 3D analýzy a simulace plnění plastových forem. Umožňuje identifikovat potenciální problémy při plnění formy a redukuje cykly potřebné pro úpravu formy.

Klíčové výhody a funkce:
 • technologie Moldex3D která je plně integrována do prostředí PTC Creo,
 • odpadá převod dat,
 • umožňuje efektivní opakované analýzy.

Nástroj pro analýzy a optimalizace výrobku s ohledem na elektrickou bezpečnost výrobku. Dle vodivosti materiálů přiřazených k jednotlivým modelům, umožňuje ověřit, zda hrozí možnost přenosu (po povrchu) nebo přeskoku elektrického napětí.

Klíčové výhody a funkce:
 • analýzy přeskočení jisker v prostředí Creo,
 • umožňuje simulovat a správně nastavit bezpečnou vzdálenost vodivých součástí.

IoT a rozšíření konektivity Creo

V době internetu věcí (IoT) můžete využívat data získána z reálného chování výrobků a vytvářet chytřejší návrhy v Creo.

Umožňuje sledovat a optimalizovat výrobek v Creo Parametric díky konektivitě CAD modelu na IoT.

Klíčové výhody a funkce:
 • sledování a vyhodnocování chování fyzického a virtuálního modelu v Creo.