Řízení jakosti

Řízení jakosti

Kvalitu, spolehlivost, bezpečnost a řízení procesu integrujte do každé části životního cyklu produktu.
Zpět na sekci PLM

Co je management kvality

Management kvality je strategický přístup, který organizacím umožňuje dosáhnout a udržovat vysokou úroveň kvality ve svých produktech, službách a procesech. Cílem je zabezpečit, že výrobky nebo služby splňují stanovené standardy a požadavky, což vede ke spokojenosti zákazníků a zlepšení celkového výkonnostního standardu organizace.

Podniky mohou implementovat různé standardy a certifikace jako ISO 9001, které poskytují řízení kvality pevný rámec. Management kvality je důležitý pro udržení konkurenceschopnosti na trhu a zajištění dlouhodobého úspěchu organizace.

Klíčové aspekty managementu kvality

01

Plánování

Definování standardů a cílů kvality, kterých chce organizace dosáhnout. To zahrnuje stanovení procesů a postupů, které musí být dodržovány.
02

Zabezpečení

Implementace systémů a procesů, které mají zajistit, že produkty nebo služby splňují stanovené normy a požadavky. To může zahrnovat interní kontroly, školení zaměstnanců a sledování procesů.
03

Kontrola

Sběr dat a monitorování výsledků, aby bylo možné zhodnotit, zda jsou stanovené standardy kvality dodržovány. To může zahrnovat inspekce, testování a sledování zpětné vazby od zákazníků.
04

Zlepšování

Identifikace problémů, náprava chyb a implementace změn ke zlepšení kvality produktů, služeb a procesů. To zahrnuje analýzu příčin problémů a implementaci preventivních opatření.
05

Zákaznická spokojenost

Sledování a zlepšování úrovně spokojenosti zákazníků. Zákaznická zpětná vazba je klíčová pro určení toho, zda organizace splňuje očekávání svých zákazníků.

Snížení nákladů na řízení kvality 

Inovace produktu vyžaduje rychlost, obratnost a soulad. To je možné pouze tehdy, když jsou procesy vývoje produktu zjednodušeny a všichni zúčastnění mají přístup k nejpřesnějším datům. Softwarové řešení pro řízení kvality se zabývá oběma těmito aspekty. Vytváří správu dat a dohledatelnost postavenou na jediném zdroji informací v reálném čase, ke kterým mají přístup všichni zúčastnění.

Změny požadavků a nesoulady jsou propojeny a automatizovány, což umožňuje inženýrům rychleji řešit nápravná opatření (CAPA) a vytvářet kvalitní návrhy. Tyto efektivní procesy nakonec vedou ke zvýšení průchodnosti a ke snížení procenta zmetků, přepracování, výrobních a montážních poruch. To snižuje náklady na nekvalitu a zlepšuje spokojenost zákazníků.

 Systém řízení kvality pro celou organizaci 

Windchill přistupuje k celkovému systému kvality v podniku od návrhu až po servis holistickým způsobem. Konfigurovatelné, out-of-the-box pracovní postupy jsou spojeny s výrobky a díly pro kompletní záznam o designu (DMR) a historii designu (DHF). 

Řízení změn a konfigurací, řízení požadavků a testů, CAPA, nesrovnalosti, řízení spokojenosti zákazníků (CEM), audit, řízení dokumentů, analýza režimu a účinků poruchy (FMEA), analýza chybovosti modelového stromu (FTA), kritické pro kvalitu (CTQ) a rizikový návrh (RBD) jsou centrálně uloženy a v souladu s návrhy materiálů a procesními plány pro inženýrství, výrobu a servis. Spojení PLM a řízení kvality do jediné platformy pomáhá organizacím všech velikostí urychlit dodání kvalitních výrobků.

Vlastnosti a funkce:

 • Řízení změn a konfigurací

Nutnost komunikovat změny, požadavky, testovací postupy a výrobní kontroly s týmy, které na vás procesně navazují.

 • Řízení dokumentace

S integrovaným sledováním.

 • Zpětná vazba k uzavřenému procesu (closed-loop)

Sběrem údajů o selhání a výkonu výrobku z testování, výroby, terénu/IoT pro analýzu příčin selhání a zpětnou vazbu do návrhu.

 • Audit

Provádění interních a dodavatelských auditů s cílem zjištění, zda jsou dodržovány klíčové firemní procesy, požadavky a směrnice.

 

 • MBD a MBE

Vizualizace detailních modelových dat pro identifikaci kritických faktorů kvality pro vývoj validačních a výrobních kontrolních plánů.

 • CAPA, SCAR a žádosti o změnu

Vyhodnocování, monitoring, schvalování analýzy CAPA, která vznikla v důsledku interních nebo externích nesouladů.

 • Digitální sledovatelnost výrobků

Standardní OSLC, podpora certifikace a kvalifikace ISO26262, DO-178, atd.

 • Nesoulad, odchylky, výjimky

Příjem, vyhodnocení, řešení a sledování nesouladu výrobku a procesu s integrovaným řízením změn.

 

 • Riziko a spolehlivost

FMEA s přímým propojením DFMEA a kusovníku (BOM), analýza životnosti Weibull, analýza chybovosti modelového stromu, návrh založený na riziku, predikce a klíčové prvky pro kvalitu.

 • Řízení spokojenosti zákazníků (CEM)

Sběr veškeré zpětné vazby včetně stížností zákazníků.

 • Standardy a soulad

ISO9000, Six Sigma, APQP, CMMI a normy pro lékařská zařízení, jako je FDA 21 CFR Part 820.

 • Použitelnost pro lékařská zařízení

Přednastavené procesy dle ISO 13485.

 • Připojení v reálném čase

Vzdálené monitorování terénních produktů využívajících IoT.

Další informace o platfromě PLM Windchill

Windchill je špičkové řešení pro řízení kvality. Poskytuje jediný zdroj pravdy, který lze sdílet napříč týmy vývojářů, kvalitářů, dodavatelského řetězce a managementu. Uzavírá smyčku kvality výrobku a zpřístupňuje informace po uvedení na trh . Je to důvěryhodný a škálovatelný produkt pro spolupráci a inovace.

Více informací o platformě Windchill