Management změn a konfigurací

Management změn a konfigurací

Integrovaná správa pro automatizované, přesné a koordinované řízení podnikových změn a konfigurací.
Zpět do sekce PLM

Software pro správu změn: Posoudit a řídit dopady

V dnešním moderním prostředí se výrobky vyvíjejí rychle. Vývojáři potřebují nástroje pro snadnou správu změn v definici výrobku a sdílení těchto změn v celém podniku.
S PLM automaticky spravujete data a asociativitu, takže jsou všechny změny a konfigurace plně definovány a kontrolovány. Tím je zajištěno, že jsou úkoly doručovány zodpovědným osobám pomocí opakovatelného a automatizovaného workflow. Provádění změn a řešení problémů se tak řeší přesně a efektivně.

Zkrácení dodacích lhůt nových výrobků a jejich změn

Pochopení dopadu konstrukční změny na výrobku napříč celou organizací je zásadní, bez ohledu na to, zda je změna velká nebo malá. McKinsey and Company uvádí, že efektivní proces změny může zkrátit typický cyklus vývoje výrobku až o 33 %.
PLM systém Windchill poskytuje všem zúčastněným stranám v podniku náhled na aktuální, přesná data v reálném čase a rozšiřuje tak možnost zapojení do vývoje více oddělení. Standardizace osvědčených postupů pro správu změn a konfigurací vede k informovanějšímu rozhodování a sníží náklady na nekvalitu. Zkrátí se čas potřebný pro provedení změn a nové výrobky budou uvedeny na trh rychleji.

Správa konfigurací: koordinace změn, přístup a viditelnost

PLM systém Windchill automaticky spravuje, komunikuje a sleduje změny a konfigurace v celém podniku. Ke všem aspektům změny lze snadno přistupovat během procesu kontroly a schvalování, což výrazně zjednodušuje spolupráci v rámci podniku.
Nevyřízené změny jsou automaticky zvýrazněny a lze rychle identifikovat nejnovější verze provedení dílů, dokumentů a CAD návrhů. Před provedením změny lze snadno pochopit historii vývoje výrobku a dopad změny na procesy a dokumenty napříč podnikem.

Jaké jsou výhody správy konfigurací výrobku?

Správa a řízení konfigurací výrobku usnadňuje jeho vývoj, zlepšuje efektivitu a koordinaci napříč celým procesem od vývoje přes výrobu až po servis. Správa a řízení konfigurací je pro společnosti, které založily svoji strategii na komplexních výrobcích, platformách nebo variantách a konfiguracích výrobků, nezbytná.

Implementace propojeného digitálního vlákna s robustním řešením pro správu konfigurací výrobku poskytuje včasnou viditelnost změn pro všechny uživatele podílející se na vývoji, výrobě a servisu výrobku. Takto implementované digitální vlákno zvyšuje kvalitu výrobku, zajistí shodu s požadavky na výrobek a zvýší efektivitu souběžné výroby.

Řízení a sledovatelnost
Efektivní správa podobných výrobků v jedné struktuře (tzv. 150% kusovník) snižuje riziko chyb, usnadňuje řízení změn napříč variantami s umožnuje hlídat shodu a kvalitu výrobků.

Rychlejší a přesnější stanovení ceny
Na základě nových vstupů a stávajících dat je rychlejší a přesnější stanovení ceny odvozené z konfigurace výrobku. Kritické informace o ceně jsou tak dispozici rychleji a objednávky je možné se zákazníkem uzavírat v kratším čase, což může poskytovat určitou konkurenční výhodu a zvýšit zisk společnosti.

Přesné objednávky
Díky účinným a dobře integrovaným systémům konfigurace výrobků jsou eliminovány náklady způsobené objednáním nesprávných komponent. Správně objednané a včas dodané díly zkracují dobu uvedení výrobku na trh a zároveň se snižují náklady na nekvalitu.

Vyšší spokojenost zákazníků
Díky snížené chybovosti, zvýšené kvality, spolehlivějším informacím o výsledné ceně a kratší době uvedení výrobku na trh se zvyšuje spokojenost zákazníka a dochází k posílení vztahu mezi zákazníkem a výrobcem.

Větší efektivita inženýrské práce
Využití aktuálních technických dat o výrobku a plynulé začleňování nových nebo změněných požadavků na konfiguraci výrobku umožňuje efektivnější využití technických zdrojů společnosti. Variabilita výrobků je optimalizována a odpadá nákladné přepracovávání technických dokumentů.

Lepší opakované použití existujícího designu
Díky klasifikaci dílů pro opakované použití mohou inženýři omezit duplicitní práci, optimalizovat produktové portfolio a urychlit dodávku výrobků.

Vlastnosti a funkce

 • Standardizovaná a automatizovaná správa změn

Začněte s procesy změn, které zahrnují úplnou historii (CRB – Change Review Board, CIB – Change Information Board) nebo základní informace (CN – Change Notices).

 • Konfigurovatelný proces změny

Přizpůsobení procesu změny od jednoduché a rychlé až po hlubokou sledovatelnost. Škálování procesu pro různé fáze vývoje, jako je např. prototyp nebo uvedení nového výrobku do výroby.

 • Zpráva o problému

Zachycení problému na výrobku nebo v procesu a určení dalšího kroku. Spojení problému s procesem změny a kvality.

 • Odchylka nebo výjimka

Zachyťte dočasnou změnu výrobku nebo procesu jako součást pracovního postupu standardní změny.

 

 • Žádost o změnu

Vyhodnoťte technická a obchodní zdůvodnění a naplánujte drobné nebo velké změny pomocí rady pro kontrolu změn (CRB).

 • Oznámení o změně

Vytvořte a proveďte plány implementace změny v rámci podniku. Před vydáním údajů proveďte audit a ověření výsledků změny.

 • Elektronické podpisy

Automatický audit – záznamy změn včetně odhlášení, označení a komentářů připojených k datům o výrobku.

 • Workflow

Vytvoření opakovatelných a snadno použitelných procesů, které automaticky doručují úkoly. Snadná konfigurace šablon úloh, které poskytují všechny potřebné informace k dokončení práce.

 

 • Automatická synchronizace s výrobními systémy

Systém po vyřešení změn automaticky publikuje aktualizované informace do následných podnikových systémů.

 • Obchodní pravidla

Aplikace obchodních pravidel pro zajištění splnění podnikových standardů pro výrobky.

 • Vzdálené požadavky

Prozkoumejte dopad na požadavky ze vzdáleného systému (pomocí sledovatelnosti OSLC – Open Services for Lifecycle Collaboration), který je součástí návrhu výrobku.

Často kladené dotazy ke správě konfigurace produktu

Řízení kvality je klíčový proces PLM, který zajišťuje, aby kvalita byla zahrnuta do každého produktu a procesu v celém podniku, včetně externích partnerů.

Řízení kvality poskytuje

 • automatizovanou analýzu způsobů a následků poruch (FMEA),
 • umožňuje uzavřené nápravné a preventivní akce (CAPA),
 • přesnou analýzu kořenových příčin (RCA), která urychluje identifikaci, omezení a analýzu problémů a sledování dotčených položek.

Řízení kvality je ve většině průmyslových odvětví vyžadováno k dosažení shody s regulačními požadavky a normami kvality. Správa konfigurace jde ruku v ruce s řízením kvality, pokud jde o zlepšování kvality komplexních produktů. Efektivní správa a spolupráce v oblasti klasifikace dílů a konfigurací výrobku s přesnými údaji snižuje riziko chyb, zmetků a přepracování.

Při správě konfigurací existuje více výzev:

 • Nedostatečné sladění

Vyžadování manuálního, papírového podepisování změn znamená neefektivní provádění změn a žádný ucelený návrh výrobku.

 • Neaktuální návrhy výrobků

Nedostatečná možnost provádět koordinované změny může způsobit, že zúčastněné strany nebudou mít přístup k aktuálním datům.

 • Nevyužití opakovaného použití

Následkem je duplicitní práce a zpomalení doby uvedení na trh.

 • Nedostatečná kontrola

Změny konfigurací produktu v průběhu jeho životního cyklu nejsou dohledatelné.

Správa variant produktu je klíčový proces, který týmům umožňuje spravovat komplexní varianty a konfigurace výrobku v měřítku.

Různorodost produktů přináší problémy v oblasti:

 • provozní efektivity,
 • komplikuje procesy,
 • přináší možnost vzniku chyb,
 • zvyšuje náklady spojené s vývojem a kvalitou.

Namísto rekonfigurace nového produktu při každé objednávce umožňuje správa variant vývojářům opakovaně používat předem definované konfigurace (nebo varianty) a aplikovat řízení změn, pracovní postupy kvality a další procesy na všechny podobné varianty současně.

Takzvaná konfigurace založená na znalostech se snaží rychleji a přesněji spravovat požadavky pro konkrétního zákazníka. Toho je dosaženo propojením poznatků, zkušeností a znalostí z předchozích fází používání výrobku do pokračujícího procesu konfigurace, čímž se zlepšuje přesnost a včasnost tvorby kusovníků.

Konfigurace založená na znalostech je také bohatou a osvědčenou oblastí použití umělé inteligence, kdy lze pomocí technik umělé inteligence vyhledávat v souboru informací platné existující konfigurace, které splňují daný soubor potřeb.

Pokud jsou vysoce kvalitní produkty dodávány rychleji a s nižšími náklady, zlepšují se obchodní výsledky samotného zákazníka.

Schopnosti CTO tyto silné stránky umocňují. Efektivní správa konfigurace produktů eliminuje třecí plochy v celém životním cyklu produktu, což v konečném důsledku posiluje pověst podniku, jeho hospodářský výsledek a značku.