Datum vydání: 7. května 2024

Co je digitální transformace ve výrobě?

Digitální transformace neboli digitalizace ve výrobě umožňuje díky plné digitalizaci podnikových procesů a dokumentů efektivně řídit podnikání: má přímý dopad na lidi, procesy a technologie. Podniky, které už provedly digitální transformaci, jsou schopné rychleji se  přizpůsobit novým podmínkám na trhu a měnícím se potřebám zákazníků.

IoT například umožnil výrobcům větší propojení jejich provozů. Inteligentní zařízení shromažďují a sdílejí informace mezi sebou na integrované platformě a automatizovaně provádějí akce na základě preferencí zadavatelů. Toto využití dat umožňuje vyšší efektivitu a optimalizaci procesů v průběhu času.

Digitalizace ve výrobě pomocí 3D softwaru


Digitální transformace se rychle stala zásadním požadavkem pro udržení konkurenceschopnosti a dosažení pozitivních výsledků, jako jsou: 

 • Operace řízené daty
 • Zlepšení profitability 
 • Lepší zákaznická zkušenost
 • Zvýšená inovace
 • Zvýšená flexibilita
 • Lepší konkurenceschopnost

Dopad digitální transformace na výrobu

Digitální transformace má dopad na každou část podniku. Kromě zlepšené profitability jde o:

 • Zvýšenou efektivitu výroby (až o 30 %) včetně  snížení emisí a odpadů, zlepšené energetické účinnosti, vyšší bezpečnosti a zlepšení pracovních podmínek
 • Snížené provozní náklady (až o 25 %) spolu s flexibilní a decentralizovanou výrobou a hodnotovým řetězcem integrovaným prostřednictvím digitálního vlákna 
 • Lepší využití nákladů snížením prostojů a optimalizací zásob
 • Vyšší kvalitu díky efektivnějšímu řízení a kontrole procesů
 • Nové obchodní modely a zdroje příjmů využívající modely příjmů na základě služeb a předplatného 

Společně mohou tyto výhody snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO), posílit zabezpečení, rozšířit škálovatelnost, zlepšit uživatelskou zkušenost a poskytnout větší mobilitu – což přináší skutečný a hmatatelný dopad na celou společnost. Digitální transformace může také přispět ke klíčovým cílům, včetně kvality produktů, bezpečnosti pracovníků, efektivity, výkonnosti a udržitelnosti.

Kvalita

Pro udržení konkurenceschopnosti je nezbytné se více orientovat na zákazníka a jeho potřeby. Aby se společnosti odlišily, zlepšují kvalitu výrobků, vytvářejí jedinečné zákaznické zkušenosti a poskytují vyšší úroveň služeb. Digitální transformace podporuje tyto cíle a zároveň snižuje náklady vznikající v tomto procesu.

Bezpečnost

Digitální transformace umožňuje lepší školení a integraci, což společnostem umožňuje držet krok s tempem konkurence a orientovat se ve složitosti dnešních výrobních procesů. Monitorování v reálném čase může navíc výrobcům pomoci předvídat a řešit potenciální bezpečnostní problémy dříve, než nastanou, a upozorní na vadné zařízení nebo nebezpečné podmínky.

Výkonnost

Maximalizace výrobní výkonnosti  je základním kamenem růstu tržeb. Schopnost vaší organizace uspokojit poptávku a udržet si konkurenční výhodu začíná neustálým překonáváním nastavených očekávání. Digitální transformace přináší nástroje, jako je monitorování stavu výrobních prostředků v reálném čase a prediktivní analýzy, které vám umožňují předvídat problémy dříve, než nastanou, a umožňují zaměstnancům rychle řešit vzniklé problémy okamžitě, což dále snižuje neplánované prostoje a maximalizuje výkonnost výroby.

Udržitelnost

Digitální nástroje se používají k podpoře udržitelnější budoucnosti, počínaje návrhem. Digitální transformace ovlivňuje udržitelnost dvěma hlavními způsoby. Udržitelný design znamená, že inženýři mohou pečlivěji zvažovat materiály, procesy a logistiku, což vede ke snížení spotřeby materiálu a energie, nižším emisím a snížení množství odpadu. Společnosti navíc čelí rostoucím tlakům na snižování emisí v rámci svých provozů. Technologie IoT může společnostem poskytnout informace, které potřebují pro pochopení, neefektivity některých kroků. To jim dovoluje činit rozhodnutí na základě dat, která umožní optimalizovat provoz a zlepšovat využití zdrojů.

Klíčové výhody digitalizace ve výrobě

Digitální transformace je v dnešním průmyslovém světě podmínkou k přežití a digitálnímu úspěchu. Zatímco dříve šlo o střednědobý cíl, nyní udělaly náročné tržní podmínky z investic do technologií a digitalizace nejvyšší prioritou mezi všemi průmyslovými odvětvími.

plm quality management 600x280 1 edited scaled

Digitální konektivita

Digitalizace je  využití digitalizovaných dat, digitálních technologií a digitálně aktivovaných strategií vedoucí k umožnění, zlepšení nebo automatizaci procesů, funkcí nebo operací. Transformuje obchodní modely, vytváří nové zdroje příjmů, vytváří nové produkty a služby, a co je zásadní, mění data na znalosti a praktické poznatky.

Řízení výroby 

Organizace, které se rychle přizpůsobí implementaci a přizpůsobí se s digitální transformaci, mohou lépe reagovat na změny ve výrobě. Navíc flexibilita a připravenost, kterou s sebou digitalizace nese, umožňuje těmto společnostem získat značnou výhodu nad jejich méně aktivními konkurenty.

3 příklady digitalizace ve výrobě

Digitalizace ve výrobě vypadá v každé společnosti jinak. Obecně má však sílu posílit postavení zaměstnance, zapojit zákazníky, optimalizovat operace a transformovat produkty a služby.

Průmyslové senzory IoT

IoT je základní technologií pro iniciativy Průmyslu 4.0, která využívá propojené chytré senzory, akční členy a další zdroje dat k propojení vašich lidí, produktů a procesů. Pomocí platforem IoT se můžete připojit, monitorovat, analyzovat a reagovat na průmyslová data, abyste dosáhli následujících výhod:

 • Maximalizace výnosů odstraněním neplánovaných prostojů a provozních překážek, pro udržení růstu výnosů. IoT vám může pomoci rozšířit se na nové trhy, zlepšit propustnost a odemknout nové obchodní modely.
 • Rychlejší uvedení výrobku na trh i díky rychlejšímu vývoji aplikací. Platformy IoT vám umožňují rozšířit starší aktiva o nové funkce.
 • Snížení provozních nákladů odblokováním průmyslových dat z připojených produktů a systémů,  zvýšení produktivity a efektivity a zároveň udrženínízkých nákladů odstraněním úzkých míst a zvýšením efektivity.
 • Zvýšení kvality škálováním produktů, služeb a výrobních operací. 

Chytrá výroba

Inteligentní výrobní řešení umožňují nové úrovně inovací, produktivity a růstu prostřednictvím různých strategií neustálého zlepšování. Tato řešení pomáhají společnostem držet krok a zůstat konkurenceschopní tím, že:

 • Sníží provozní náklady pomocí propojeného monitorování a analýzy ke snížení nákladů na práci, materiál a režijní náklady až o 12 %.
 • Maximalizuje růst tržeb a zvýší výkon výroby až o 30 % zkrácením dodacích lhůt, velikostí šarží a doby uvedení na trh.
 • Zvýší efektivitu aktiv tím, že zkrátí doby přechodu, neplánované prostoje a sníží objem nedokončené  výroby. 

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba nepřetržitě analyzuje stav připojeného majetku a zařízení, aby se snížila pravděpodobnost neplánovaných prostojů nebo selhání stroje. Jedná se o transformativní aplikaci IoT s obrovskými výhodami, jako jsou:

 • Snížení prostojů: Prediktivní údržba umožňuje technikům odhalit problémy předem a vyřešit problémy dříve, než dojde k poruše zařízení.
 • Vyšší produktivita pracovníků: Není třeba narušovat produktivitu pracovníků kvůli neočekávané poruše nebo poruše. Prediktivní plány údržby podle plánů pracovníků.
 • Snížené náklady na servis v terénu: Předvídáním údržby stroje mohou servisní oddělení generovat značné úspory nákladů a zvýšit návratnost investic.
 • Vylepšený design produktu: Využitím IoT dat shromážděných prostřednictvím senzorů vašeho stroje mohou produktoví návrháři použít tyto důležité informace k inovacím výrobků.
 • Zvýšená bezpečnost pracovníků: Neočekávaná porucha nebo havárie může vést k nebezpečným pracovním podmínkám pro vaše zaměstnance. Díky předpovědi, kdy může dojít k poruše, může být servis dokončen dříve, než se stroj stane nebezpečným. 

Případové studie

1200px Rockwell Automation Logo

Společnost Rockwell Automation, globální výrobce a přední poskytovatel technologií, potřebovala standardizaci všech svých operací a schopnost škálovat vylepšení v šesti globálních závodech. Ve spolupráci s PTC vytvořila sadu FactoryTalk Innovation Suite, která umožňuje funkce jako:

 • Inteligentní optimalizace aktiv, která umožňuje vyšší propustnost, prediktivní údržbu a lepší analytiku
 • Digitální produktivita pracovní síly, řešení problémů, jako je nedostatek viditelnosti, výkon stroje a vysoká fluktuace zaměstnanců
 • Podniková provozní inteligence, která společnosti Rockwell Automation umožňuje hledat nové inovace a vnášet vylepšení do jejich každodenních operací. Tato celopodniková provozní inteligence může zlepšit výkon ve všech továrnách – prostřednictvím nepřetržité identifikace úzkých míst, použitelných KPI a stanovení priorit ztrát. 

Vzhledem k tomu, že Rockwell Automation pokračuje v optimalizaci provozu a rozšiřování pracovních příležitostí, bude se při přizpůsobování nových inovací spoléhat na propojené systémy a flexibilní technologie.


Evyap logo.svg

Udržení kroku s konkurencí vyžaduje závazek k neustálému zlepšování a ochotu zkoumat a zdokonalovat interní operace – i když to znamená vést lidi na novou cestu digitální transformace. Společnost Evyap  využila ThingWorx a Kepware od společnosti PTC ke snížení zmetkovitosti o 23 %, ušetřila 1 500 hodin digitalizací všech papírových formulářů a zlepšila míru bezpečnostních incidentů o 60 % s plány na rozšíření na všech 50 výrobních linkách. Projekt přinesl nejen vylepšený systém sběru dat, ale také způsob, jak může Evyap ušetřit čas a zapojit své zaměstnance do služeb, jako je plánování akcí, řízení každodenních operací a odstraňování závad. Jakákoliv závada ve výrobě, údržbě, kvalitě nebo bezpečnosti zjištěná kterýmkoli zaměstnancem může být navíc vložena do aplikace poháněné ThingWorx s jasnou a podrobnou definicí problému a fotografiemi. Stejný zaměstnanec by také mohl sledovat stav zpětné vazby nebo akcí, více se angažovat a být efektivnější než za použití e-mailu, tabulek nebo sledovače. Tato vylepšení byla klíčová pro řešení problémů s uzavřenou smyčkou a zapojením zaměstnanců.

Digitální transformace ve výrobě představuje klíčový krok pro zvýšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení konkurenceschopnosti. Implementací pokročilých technologií, jako je IoT, a přechodem na digitální operace mohou výrobní společnosti dosáhnout významných zlepšení ve výrobě, bezpečnosti a inovacích. K úspěchu vede nejen technologická vyspělost, ale i vytvoření kultury otevřené změnám, která podporuje neustálé vylepšování a adaptaci. Digitální transformace tak otevírá dveře k novým obchodním modelům a způsobům, jak lépe sloužit zákazníkům.


Zaujal Vás článek? Rádi s Vámi probereme konkrétní přínosy digitalizace pro Vaši společnost.