Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor


  • Nový facelift / New facelift
  • Nové funkce / New functions
  • Kompatibilita s novějšími verzemi Creo / Compatibility with newer versions of Creo
  • Pravidelný vývoj aplikace / Regular application development
Společnost AV ENGINEERING, a.s. vyvinula aplikaci pro hromadné modifikace a exporty objektů v prostředí PTC Creo Parametric s možností napojení na PTC Windchill. Umožňuje dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci adresáře, Windchill Commonspace i Windchill Workspace, nebo celé search_path struktury.

The company AV ENGINEERING, a.s. developed an application for bulk modifications and exports of objects in the PTC Creo Parametric environment with the possibility of connecting to PTC Windchill. It allows you to batch process 3D / 2D objects within a directory, Windchill Commonspace and Windchill Workspace, or the entire search_path structure.Náhled dialogu AV ScriBatch 3.0/ Preview of AV ScriBatch 3.0 GUI


Vlastnosti a výhody

 
Capabilities and benefitsDávkově upravuje vlastnosti dílů, sestav i výkresů
Hromadně exportuje data dle nadefinovaných kritérií
Umožňuje snadno doplnit informace do Creo dat, aby byl zajištěn požadavek na jednoznačnost a úplnost informací pro PLM Windchill
Usnadňuje začlenění cizích Creo dat do vašich projektů
Vyčistí projekt od nepotřebných (nepoužitých) dat => najde veškeré závislosti dílů, výkresů, sestav, podsestav a uloží je do adresáře => kompletní záloha projektu
Maže / Zálohuje starší verze Creo objektů pokročilým nástrojem Purge
Umožňuje otevírání souvisejících Creo výkresů z aktivního 3D modelu
Aplikaci včetně nápovědy lze spouštět v českém nebo anglickém jazyce
Aplikaci je možné rozšířit o specifické nástroje/funkce dle požadavků zákazníka (Add-Ons)

Batch adjusts the properties of parts, assemblies and drawings
Exports data in bulk according to defined criteria
Allows easy addition of information to Creo data to ensure the requirement for clarity and completeness of information for PLM Windchill
Facilitates the integration of third-party Creo data into your projects
Cleans the project from unnecessary (unused) data => finds all dependencies of parts, drawings, assemblies, subassemblies and saves them in the directory => complete project backup
Deletes / Backs up older versions of Creo objects with the advanced Purge tool
Allows you to open related Creo drawings from the active 3D model
The application, including help, can be run in Czech or English
The application can be extended with specific tools/functions according to customer requirements (Add-Ons)

Typické možnosti využití AV ScriBatch


Hromadné úpravy knihoven dílů-normálií, standardních a podnikových dat.
Hromadné přizpůsobení startovacích partů v již existujících dílech.
Automatický import 3D/2D dat z lokálních knihoven do PTC Windchill® složek
Hromadné modifikace Windchill objektů
Hromadné exporty výkresů do PLT|PDF, vytváření DXF|DWG výpalků plechových součástí.

Typical AV ScriBatch usage


Batch modifications of the Libraries/Norms data, standard data.
Batch adjustment of Start Parts inside existing models.
Automate import 3D/2D data from local storage into the PTC Windchill folders.
Batch modifications of the Windchill objects.
Batch exports of drawings into the PLT|PDF|DXF|DWG.

Licenční politika


Licenční kódy spravuje licenční manažer/server LMAV 4.0
Licence AV ScriBatch je dodávána jako Subscription

Licensing Policy


License codes are managed by the LMAV 4.0 license manager/server
AV ScriBatch license is supplied as a SubscriptionPodporované operace:


Operace s Parametry
Operace s Relacemi
Vytvoření pomocných prvků
Nastavení Hladin
Vytváření a nastavení Orientace modelů
Přejmenování a přesunutí prvků
Nastavení vlastností modelů a výkresů
Exporty objektů do 3D i 2D formátů
Hromadný Batch-Backup včetně výkresů
Verifikace instancí a duplicitních instancí
Nastavení barev modelům
Dávkové spuštění ModelCHECKu nad objekty
Zákaznicky specifické doplňky (Add-Ons)

Supported operations:


Parameter Operations
Relation Operations
Creating of the datum Features
Managing Layers
Model Orientations
Renaming and reordering Features
Setting Model and Drawing properties
Export of objects to various 3D/2D formats
Batch-Backup including drawings
Family Table verification, duplication analysis
Setting Model Colors
Define and Run ModelCHECK for each object
Customer specific Add-Ons

Podporované verze CAD systémů/Supported versions of CAD systems
AV ScriBatch 3.0: PTC Creo® Parametric 10.0 | 9.0 8.0 | 7.0 |