AV ScriBatch Tools

Společnost AV ENGINEERING, a.s. vyvinula automatizační software pro PTC Creo Parametric a Pro/ENGINEER – aplikaci AV ScriBatch Tools. Pomocí AV ScriBatch Tools lze dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci jednoho adresáře, či dat uložených v PTC Windchill. Základními operacemi, kterými mohou být objekty modifikovány pomocí aplikace AV ScriBatch Tools, jsou úpravy parametrů a relací, operace s prvky modelů, nastavení vlastností modelů, exporty výkresů do DXF/PDF.

The company AV ENGINEERING has developed automation software application AV ScriBatch Tools designed for PTC Creo Parametric and Pro/ENGINEER. Using AV ScriBatch Tools, 3D / 2D objects can be batch-processed within a single directory or data stored in PLM system PTC Windchill. The basic operations by which objects can be modified using the AV ScriBatch Tools application are parameters and relations editing, operations with model elements, model properties setting as well as drawings exports to DXF / PDF.
Vlastnosti a výhody

 
Capabilities and benefitsZvyšuje produktivitu vývojového procesu
Šetří čas a prostředky při hromadných modifikacích dat a exportech do PDF/DXF/DWG/ STEP/IGES atd.
Umožní okamžitě sjednotit nastavení a vlastnosti 3D/2D dat projektů
Odbourá manuální činnosti před i v průběhu řešení projektu
Je snadno ovladatelný a rychle naučitelný díky srozumitelnému grafickému rozhraní
Increase the productivity of the development process
Time and resources saving when bulk data modification and export to PDF / DXF / DWG / STEP / IGES, etc.
Allows you to instantly unify settings and properties of 3D / 2D project data
 Eliminates manual actions before and during the project
Easy to use and quick to learn thanks to easy-to-understand graphical interface


Funkce


Základními operacemi, kterými mohou být objekty modifikovány pomocí aplikace AV ScriBatch Tools, jsou úpravy parametrů a relací, operace s prvky a hladinami modelů a nastavení vlastností modelů jako je přesnost, materiál, jednotky, atd.
Aplikace je také efektivním nástrojem pro každodenní dávkové exporty výkresů do PDF/DXF/DWG, s možností konfigurace exportů; navíc se systémem pro rozdělení listů výkresu na tisk do PDF nebo DXF/DWG listů výpalků (rozvinutých geometrií). Export 3D dat do STEP/IGES/NEU a Creo View formátu je samozřejmostí
Speciálním nástrojem je Batch-Backup modul pro zálohování dat projektu včetně jejich výkresů, které automaticky vyhledává v datové struktuře projektu
V případě připojení PTC Creo Parametric k PDM systému PTC Windchill dokáže aplikace AV ScriBatch Tools provádět automatický Check-Out i Check-In modifikovaných objektů do určené Commonspace složky
Zpracovávanými objekty mohou být modely, sestavy, výkresy, layout, formát nebo model obrábění
Aplikace dávkově automatizuje definované operace na zvolené skupině 3D/2D souborů
Nasazení v nadnárodních společnostech usnadňuje překlad GUI i logování do anglického jazyka

Features and specifications


The basic operations by which objects can be modified using AV ScriBatch Tools are editing parameters and relations, operations with model elements and levels, and setting model properties such as precision, material, units, etc.
The application is effective tool for daily batch exports of drawings to PDF / DXF / DWG, with the possibility of configuring exports; in addition, with a system for dividing drawing sheets for printing into PDF or DXF / DWG cut sheets (developed geometries). Export of 3D data to STEP / IGES / NEU and Creo View format is a matter of course
Batch-Backup module is special tool for backing up project data, including their drawings, with automatic searching for in the project data tructure
If PTC Creo Parametric is connected to the PTC Windchill PLM system, AV ScriBatch Tools can automatically check-out and check-in modified objects to the specified Windhill’s Common space folder.
Workpieces can be models, assemblies, drawings, layouts, formats, or machining models
The application batch automates defined operations on a selected group of 3D / 2D files
Deployment in multinational companies facilitates GUI translation and logging into English
Typické možnosti využití AV ScriBatch Tools


Hromadné úpravy knihoven dílů - normálií a standardizovaných dílů
Hromadné přizpůsobení startovacích partů v již existujících dílech
Automatický import 3D/2D dat z lokálních knihoven do PTC Windchill® složek
Hromadné modifikace Windchill objektů
Hromadné exporty výkresů do PDF, vytváření DXF/DWG výpalků plechových součástí. A také exporty do 3D formátů

Typical AV ScriBatch Tools application


Bulk editing of libraries of normals and standardized parts
Mass start parts adaptation into already existing parts
Automatic import of 3D / 2D data from local libraries into PTC Windchill folders
Bulk modifications of Windchill objects
Bulk exports of drawings to PDF, creation of DXF / DWG blanks of sheet metal parts as well as also exports to 3D formatsLicensing Policy


The AV ScriBatch Tools license is controlled by license codes generated on the MAC address of the network card. License codes are managed by the LMAV license manager / server.
The AV ScriBatch Tools license is supplied on Subscription basis.


Licenční politika


Licenci aplikace AV ScriBatch Tools řídí licenční kódy vygenerované na MAC adresu síťové karty. Licenční kódy spravuje licenční manažer/server LMAV.
Licence AV ScriBatch Tools je dodávána jako Subscription.
Podporované operace:

Operace s Parametry
Operace s Relacemi
Vytvoření prvků
Nastavení Hladin
Přejmenování a přesunutí prvků
Nastavení vlastností modelů a výkresů
Exporty objektů
Doplňkové operace

Supported operations:

Operations with Parameters
Relationship operations
Creating elements
Layer settings
Rename and move elements
Setting properties of models and drawings
Object exports
Additional operations

Podporované verze CAD systémů/Supported versions of CAD systems


PTC Creo® Parametric  8.0 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.0
Pro/ENGINEER® Wildfire 5.0 / Creo Elements/Pro® 5.0 M030+
Pro/ENGINEER® Wildfire 4.0 M130+